تفسیر اندیکاتور کانال های کلتنر


کتاب اندیکاتورهای رایج (3)

دانلود کتاب آموزش 10 اندیکاتور (اسیلاتور) کاربردی، باند بولینگر، ویلیامز، فراکتال، الیگیتور،هیکن اشی، پارابولیک سار، کانال کلنتر، ENVELOPE , مومنتوم برای خرید و فروش سهام

در این کتاب دانلودی با 10 اندیکاتور (اسیلاتور) کاربردی، باند بولینگر، ویلیامز، فراکتال، الیگیتور،هیکن اشی، پارابولیک سار، کانال کلنتر، ENVELOPE , مومنتوم برای خرید و فروش سهام آشنا خواهید شد .

ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ از اﺻﻄﻼح اﺳﻴﻼﺗﻮر و اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻳﻢ ﺣﺘﻲ ﮔﺎﻫﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه آن ﻫﺎ را ﻣﺘﺮادف ﻓﺮض و ﺑﻪ ﺟﺎی ﻳک دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده اﻳﻢ. ﻫﻤﻴﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﺳﺎده و راﻳﺞ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ داﻳﺮه ﻛﺎرﺑﺮد اﻳﻦ دو اﺑﺰار در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻜﻨﻴﻜﺎل اﻳﺮان ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ واﮔﺮاﻳﻲ ﻫﺎ شود و ﻣﺎ از درک ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﻲ از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎی اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮرﻫﺎ و اﺳﻴﻼﺗﻮرﻫﺎ ﻣﺤﺮوم ﺷﻮﻳﻢ، ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺗﺼﻤﻴﻢ گرفتیم در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻪ ﺗﻔﺎوت اﻳﻦ دو اﺑﺰار ﻣﻬﻢ ﺑﭙﺮدازیم.

کتاب اندیکاتورهای رایج (1)

کتاب دانلودی آموزش پنج اندیکاتورStochastic, MACD, ADX, RSI, RV و روش ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﺎ آن ها

در اﻳﻦ ﺟﺎ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻛﻪ در ﻛﻞ اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﭼﻪ ﻣﻌﻨﻲ دارد؟

اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳک ﺳﺮی از داده ﻫﺎی اوﻟﻴﻪ از ﻗﺒﻴﻞ : 1- ﺷﺮوع ﻗﻴﻤﺖ ﻳک ﺳﻬﻢ .2- ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﻳک ﺳﻬﻢ .3- ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﻳک ﺳﻬﻢ در ﻳک روز ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ .4- ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﻴﻤﺖ ﻳک ﺳﻬﻢ در ﻳک روز ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ .5- ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻳک ﺳﻬﻢ در ﻳک روز ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ .

ﭘﻨﺞ ﻣﻮرد ﺑﺎﻻ داده ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮای اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﻫﺎ ﺣﻜﻢ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ را دارﻧﺪ ﺣﺎل ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد ﻛﻪ اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﻛﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻛﺪام ﻳک ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از اﻳﻦ ﻣﻮارد اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺣﺎل ﻓﺮﻗﻲ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ آن اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر اﺳﺘﻮﻛﺎﺳﺘﻴک ﻳﺎ اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر اﻳﭽﻴﻤﻮﻛﻮ ﺑﺎﺷﺪ. اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﺑﻊ و ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻗﺘﺼﺎددان ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮده اﻧﺪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد اﻳﻦ اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﻫﺎ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ:

کتاب آموزش نمودار کندلهای شمعی و روش تفسیر با آنها در بورس

دانلود کتاب آموزش هر یک از کندلهای شمعی، به تفسیر و خرید و فروش سهم، نمودار کندلهای شمعی و روش تفسیر با آنها در بورس

تعداد صفحات کتاب :156 صفحه

اندیکاتورهایی که در این کتاب به طور کامل و روان توضیح داده شدند

میانگین متحرک Moving average

میانگین متحرک یا MA (Moving Average) از اهمیت ویژه ای در تحلیل تکنیکال برخوردار است. بدون شک این اندیکاتور یکی از محبوب ترین ابزار معامله گری در بورس و بازارهای مالی است. با اینحال بسیاری از تحلیل گران تکنیکال هستند که نحوه ی صحیح استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک در بازار بورس را نمی دانند و به دلیل دانش ناکافی خود، اشتباهات مخربی انجام می دهند.

باند بولینگر BB

باند بولینگر، جزو اندیکاتورهای قدرتمند تکنیکال می باشد که توسط جان بولینگر به وجود آمده است. آقای جان بولینگر یکی از با سابقه ترین تکنیکالیست های بازار بورس جهانی است که در دهه 1980 اقدام به توسعه یک اندیکاتور نمود که این اندیکاتور را در حال حاضر با عنوان باند بولینگر می شناسیم. هر چند در حال حاضر نحوه محاسبه پارامترهای این اندیکاتور بسیار ساده است اما آقای بولینگر با تجربه بالا و محاسبه روند حرکت قیمت در گذشته بازار این اندیکاتور را ابداع کرد. با توجه به اینکه قیمت در بازار بورس به صورت نوسانی حرکت می کند، تعیین سقف و کف این نوسان به عنوان یک کانال می توانست بهترین شرایط برای تعیین محل ورود به خروج از بازار باشد. اندیکاتورباند بولینگر نیز دقیقاً روی همین اصل می تواند کف و سقف حرکت نوسانی قیمت را تشخیص داده و شرایط عالی را برای کاربران ایجاد نماید.

اندیکاتور ویلیامز بر پایه یک ارتعاش سنج بوده و نسبت به نوسانات قیمت واکنش نشان می دهد. از این اندیکاتور برای شناسایی شرایط خرید و فروش بیش از حد و تعیین نقاطی که احتمال بازگشت قیمتی در بازار بورس هستند نیز استفاده می گردد. با این حال از این اندیکاتور در بازارهای روندی که قیمت در یک جهت حرکت می کند نیز می توان بهره برد. این انعطاف و کاربردهای گسترده به دلیل تغییرات سطوح مقاومت و حمایت اندیکاتور است.

فراکتال

استراتژی معاملاتی فراکتال، یک استراتژی بسیار عالی می باشد که از دو اندیکاتور بیل ویلیامز فراکتال و بیل ویلیامز الیگیتور تشکیل شده است. با شناخت ساختار اولیه بازار، تنظیمات دو اندیکاتور ذکر شده و مراحل استراتژی معاملاتی فراکتال، شما را در مسیری درست هدایت می کند.

ویلیام الیگیتور

الیگیتور (یا اندیکاتور تمساح) اندیکاتوری است که از مویینگ اوریج هایی تشکیل شده که هر کدام ورودی های خاص خودشان را دارند. این اندیکاتور در اصل متشکل از سه منحنی (مویینگ اوریج) به رنگ سبز و قرمز و آبی است که اصطلاحا رنگ سبز با عنوان دهان تمساح Lips و رنگ قرمز با عنوان دندان های تمساح Teeth و رنگ آبی با عنوان فک های تمساح Jaw نامیده می شوند. هر تفسیر اندیکاتور کانال های کلتنر یک از این منحنی ها یا رنگ مختص آن، مربوط به یک دوره زمانی است

هیکن اشی

نمودار هیکین-اشی مانند نمودار کندل استیک (یا شمعدانی) است اما روش محاسبه و ترسیم کندل ها در نمودار هیکین-آشی از نمودار کندل استیک (یا شمعدانی) متفاوت است. در این نمودار تنظیمات خرید و فروش بیان شده است. این یکی از استراتژی های مورد علاقهدر بازار معاملات است.

پارابولیک سار

اندیکاتور پارابولیک سار (به انگلیسی Parabolic SAR) توسط ولز وایلدر (Welles Wilder) آمریکایی ابداع شد. وی متولد سال ۱۹۳۰ بوده و دارای مدرک مهندسی مکانیک می باشد. شهرت وایلدر بخاطر فعالیت های گسترده در بازار املاک و مستغلات و تحلیل تکنیکال است. خلق اندیکاتورهای پرکاربرد و خارق العاده دیگری نظیر میانگین محدوده واقعی (Average True Range)، میانگین حرکت جهت دار (Average Directional Index) و اندیکاتور شناخته شده RSI از دیگر دستاوردهای او است.

کانال کلتنر

کانال کلتنر Keltner channel که با حروف اختصاری KC، نمایش داده می شود، یک شاخص و اندیکاتور نوسان است که توسط معامله گران بازار بورس، برای تحلیل تکنیکال و تشخیص اینکه روند یک سهم، ممکن است چگونه ادامه پیدا کند و یا تغییر جهت آن سهم، استفاده می شود.

اندیکاتور کانال کلتنر به نام سازنده آن، یعنی چستر. دبلیو. کلتنر نام گذاری شده است. این اندیکاتور یک اندیکاتور دارای کانال است که نوسان در قیمت یک سهم را نشان می دهد.

ENVELOPE

به معنی پاکت ، یک نشانگر باند دار است. ENV یک باند فوقانی را بالای یک خط پایه و یک باند پایین در زیر خط پایه نشان می دهد. خط پایه یک میانگین متحرک است ، یک میانگین متحرک ساده MAیا یک میانگین متحرک نمایی EMA . باندها با فاصله درصدی مشخص که توسط کاربر تعیین میشود از خط پایه قرار میگیرند . مثلا ENV 10% با فاصله ۱۰% از خط پایه در بالا و پایین آن رسم می شود . باندها برای شناسایی روند و همچنین مشخص کردن شرایط اشباع خرید/اشباع فروش، شاخص خوبی هستند.

کتاب اندیکاتورهای رایج (2)

دانلود فایل کتاب آموزش 7 اندیکاتور (اسیلاتور) کاربردی، MFI, cci, obv, ATR, volume,Ao,A/D برای خرید و فروش سهام

مومنتوم

بر روی کاغذ، سرمایه گذاری با مومنتوم (Momentum) کمتر شبیه به یک استراتژی معاملاتی است و بیشتر شبیه به عکس العملی غیرمفید به اطلاعات بازار است؛ اما اگر می خواهید اصل قضیه را بدانید، مومنتوم نرخ صعود یا نزول قیمت یک دارایی را تشخیص می دهد.

برای تحلیل روند، مومنتوم یک اندیکاتور کاربردی است که ضعف یا قدرت قیمت را تشخیص می دهد. تاریخ نشان داده که مومنتوم در روندهای صعودی بازارهای مختلف، بسیار بیشتر از روندهای نزولی مفید بوده است؛ چرا که بازارها بیش از آن که نزول کنند، صعود می کنند. به عبارتی، بازارهای گاوی طولانیمدت تر از بازارهای خرسی هستند.

باندهای بولینگر Bollinger Bands چیست؟

گروه بولینگر (BB) در اوایل دهه 1980 توسط تحلیلگر مالی و معامله گر جان بولینگر ایجاد شد. آنها به طور گسترده به عنوان ابزاری برای تحلیل تکنیکال (TA) استفاده می‌شوند. اساساً باندهای بولینگر به عنوان یک سنجنده نوسانگر کار می‌کنند. این نشان می‌دهد که آیا بازار دارای نوسانات بالا یا پایین و همچنین شرایط خرید یا فروش بیش از حد است. ایده اصلی پشت شاخص BB این است که نشان دهد چگونه قیمت‌ها حول یک مقدار متوسط ​​پراکنده می‌شوند.

به طور خاص، از یک نوار بالا، یک باند پایین و یک خط میانگین متحرک میانی (همچنین به عنوان نوار میانی شناخته می‌شود) تشکیل شده است. دو باند جانبی به عملکرد قیمت بازار واکنش نشان می‌دهند، زمانی که نوسانات زیاد است (از تفسیر اندیکاتور کانال های کلتنر خط میانی دور می‌شوند) گسترش می‌یابند و زمانی که نوسانات پایین است (حرکت به سمت خط وسط) منقبض می‌شوند.

فرمول استاندارد باندهای بولینگر خط میانی را به عنوان میانگین متحرک ساده 20 روزه (SMA) تعیین می‌کند، در حالی که باندهای بالا و پایین براساس نوسانات بازار در رابطه با SMA (که به عنوان انحراف استاندارد شناخته می‌شود) محاسبه می‌شوند.

تنظیمات استاندارد برای اندیکاتور باندهای بولینگر به شکل زیر است:

  • خط میانی: میانگین متحرک ساده 20 روزه (SMA)
  • باند بالایی: SMA 20 روزه + (انحراف استاندارد 20 روزه x2)
  • باند پایین: SMA 20 روزه – (انحراف استاندارد 20 روزه x2) تنظیم یک دوره 20 روزه را تأیید می کند و باندهای بالا و پایین را روی دو انحراف استاندارد (x2) دور از خط وسط تنظیم می کند.

این کار برای اطمینان از اینکه حداقل 85 درصد از داده‌های قیمت بین این دو باند حرکت می‌کند انجام می‌شود، اما تنظیمات ممکن است براساس نیازها و استراتژی‌های معاملاتی مختلف تنظیم شوند.

چگونه از باندهای بولینگر در معاملات استفاده کنیم؟

اگرچه باندهای بولینگر به طور گسترده در بازارهای مالی سنتی استفاده می‌شوند، اما ممکن است برای راه اندازی معاملات ارزهای دیجیتال نیز مورد استفاده قرار گیرند. به طور طبیعی روش‌های مختلفی برای استفاده و تفسیر شاخص BB وجود دارد، اما باید از استفاده از آن به عنوان یک ابزار مستقل خودداری کرد و نباید آن را شاخص فرصت‌های خرید/فروش تلقی کرد.

ترجیحا از BB در کنار سایر شاخص‌های تحلیل تکنیکال استفاده شود. با در نظر گرفتن این موضوع، بیایید تصور کنیم که چگونه می‌توان به طور بالقوه داده‌های ارائه شده توسط شاخص باندهای بولینگر را تفسیر کرد. اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد و از باند بولینگر بالایی فراتر رود، احتمالاً می‌توان فرض کرد که بازار بیش از حد گسترش یافته است (شرایط خرید بیش از حد). در غیر این صورت، اگر قیمت چندین بار با باند بالایی برخورد کند، ممکن است سطح مقاومت قابل توجهی را نشان دهد. در مقابل، اگر قیمت تفسیر اندیکاتور کانال های کلتنر یک دارایی مشخص به طور قابل توجهی کاهش یابد و چندین بار از باند پایینی فراتر رود یا لمس کند، این احتمال وجود دارد که بازار یا بیش از حد فروخته شود یا سطح حمایت قوی پیدا کند. بنابراین، معامله گران ممکن است از BB (همراه با سایر شاخص‌های TA) برای تعیین اهداف فروش یا خرید خود استفاده کنند. یا صرفاً برای به دست آوردن یک نمای کلی از نکات قبلی که در آن بازار شرایط خرید و فروش بیش از حد را ارائه می‌کرد.

بعلاوه، انبساط و انقباض باندهای بولینگر ممکن است هنگام تلاش برای پیش‌بینی لحظات نوسان بالا یا پایین مفید باشد. باندها می‌توانند از خط میانی دور شوند زیرا قیمت دارایی نوسان بیشتر می‌شود (انبساط) یا با کاهش نوسان قیمت (انقباض یا فشرده شدن) به سمت آن حرکت می‌کنند. بنابراین، باندهای بولینگر برای معاملات کوتاه مدت به عنوان راهی برای تجزیه و تحلیل نوسانات بازار و تلاش برای پیش بینی حرکات آتی مناسب‌تر هستند.

برخی معامله‌گران تصور می‌کنند که وقتی باندها بیش از حد گسترش می‌یابند، روند فعلی بازار ممکن است نزدیک به دوره تثبیت یا معکوس شدن روند باشد. از طرف دیگر، هنگامی که باندها خیلی تنگ می شوند، معامله گران تمایل دارند که فرض کنند بازار در تفسیر اندیکاتور کانال های کلتنر حال آماده شدن برای ایجاد یک حرکت انفجاری است. هنگامی که قیمت بازار به سمتی حرکت می‌کند، BB تمایل دارد به سمت خط میانگین متحرک ساده در وسط باریک شود. معمولاً (اما نه همیشه)، نوسانات کم و سطوح انحراف فشرده قبل از حرکات بزرگ و انفجاری است که به محض بالا آمدن نوسانات رخ می‌دهد.

نکته قابل توجه، یک استراتژی معاملاتی وجود دارد که به عنوان فشار باندهای بولینگر شناخته می‌شود. این شامل یافتن مناطق کم فرار است که توسط انقباض BB برجسته شده است. استراتژی فشرده سازی خنثی است و هیچ بینش روشنی از جهت بازار نمی‌دهد. بنابراین، معامله‌گران معمولاً آن را با سایر روش‌های TA مانند خطوط حمایت و مقاومت ترکیب می‌کنند.

باندهای بولینگر در مقابل کانال‌های کلتنر (Bollinger Bands/Keltner Channels)

برخلاف باندهای بولینگر، که براساس SMA و انحرافات استاندارد است، نسخه مدرن نشانگر کانال‌های کلتنر (KC) از میانگین محدوده واقعی (ATR) برای تنظیم عرض کانال در حدود EMA 20 روزه استفاده می‌کند. بنابراین، فرمول کانال Keltner به شکل زیر است:

  • خط میانی: میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA)
  • باند بالایی: EMA 20 روزه + (10 روز ATR x2)
  • باند پایین: EMA 20 روزه – (10 روز ATR x2)

به طور معمول، کانال‌های کلتنر نسبت به باندهای بولینگر سفت‌تر هستند. بنابراین، در برخی موارد، اندیکاتور KC ممکن است برای مشاهده تغییر روند و شرایط بازار بیش از حد خرید/فروش بیش از حد (نشانه‌های واضح‌تر) بهتر از BB مناسب باشد. همچنین، KC معمولا سیگنال‌های خرید و فروش بیش از حد را زودتر از BB ارائه می‌دهد. از سوی دیگر، باندهای بولینگر تمایل دارند که نوسانات بازار را بهتر نشان دهند زیرا حرکات انبساط و انقباض در مقایسه با KC بسیار گسترده‌تر و واضح‌تر است.

علاوه بر این، با استفاده از انحرافات استاندارد، نشانگر BB احتمال کمتری دارد که سیگنال‌های جعلی را ارائه دهد، زیرا عرض آن بزرگ‌تر است و بنابراین فراتر از آن سخت‌تر است. بین این دو، شاخص BB محبوب‌ترین است. اما هر دو ابزار می‌توانند تفسیر اندیکاتور کانال های کلتنر به روش خود مفید باشند – به ویژه برای راه اندازی معاملات کوتاه مدت. به غیر از آن، این دو ممکن است با هم به عنوان راهی برای ارائه سیگنال‌های قابل اعتمادتر استفاده شوند.

درس ۱۰۶ : فشار TTM

درس ۱۰۶ : فشار TTM

در این درس، اطلاعات بسیار مفیدی درباره‌ی اندیکاتور TTM Squeeze، و محاسبات و پارامترهای آن ارائه می‌شود.

فشار TTM یا TTM Squeeze

نوع اندیکاتور: مستقل

نوع نمودار: صرفا نمودارهای تعاملی

فشار TTM یک اندیکاتور نوسان و مومنتوم است که توسط جان کارتر ابداع شد؛‌ این اندیکاتور از گرایش قیمت به شکست شدید، پس از تثبیت در یک محدوده‌ی معاملاتی کم‌نوسان، بهره می‌گیرد.

مولفه‌ی نوسان در اندیکاتور فشار TTM با استفاده از باند بولینجر و کانال کلتنر، میزان فشرده شدن قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. چنان‌چه باندها یا نوارهای بولینجر کاملا در کانال‌های کلتنر محصور شوند، نشان‌دهنده‌ی یک دوره‌ی بسیار کم‌نوسان است. به این وضعیت «فشار یا squeeze‌» گفته می‌شود. وقتی باندهای بولینجر از هم باز می‌شوند و به بیرون از کانال کلتنر باز می‌گردند، این فشار یا squeeze برداشته می‌شود: نوسان افزایش می‌یابد و قیمت‌ها احتمالا از آن محدوده‌ی معاملاتی پرفشار و کم‌نوسان به یک جهت دیگر شکسته می‌شوند. وجود یا عدم وجود فشار به صورت نقطه‌های کوچکی روی خط صفر در اندیکاتور نشان داده می‌شود: نقاط قرمز نشان‌دهنده‌ی وجود فشار، و نقاط سبز نشان‌دهنده‌ی عدم فشار هستند.

هم‌چنین، اندیکاتور فشار TTM برای نشان دادن جهت حرکت مورد انتظار در هنگام برداشته شدن فشار، از یک اسیلاتور مومنتوم استفاده می‌کند. این هیستوگرام اطراف خط صفر نوسان می‌کند؛ افزایش مومنتوم به بالای خط صفر نشان‌دهنده‌ی فرصتی برای اتخاذ پوزیشن لانگ، و کاهش مومنتوم به زیر خط صفر نیز نشان‌دهنده‌ی فرصتی برای پوزیشن شورت است.

TTM Squeeze

اندیکاتور فشار TTM دارای هر دو مولفه‌ی نوسان و مومنتوم است. وقتی شرایط نوسان برای خرید مناسب باشند، نقاط فشار (Squeeze) سیگنال می‌دهند؛ هیستوگرام مومنتوم جهت معامله (لانگ یا شورت) را نشان می‌دهد.

وقتی سطوح نوسان پایین باشند، نقاط فشار (Squeeze) قرمز رنگ خواهند شد. وقتی نوسان افزایش یابد و باندهای بولینجر به اندازه‌ای از هم فاصله بگیرند که به خارج از کانال‌های کلتنر بروند، فشار (Squeeze) برداشته می‌شود و نقاط فشار سبز رنگ خواهند شد. جان کارتر توصیه می‌کند، پس از یک یا چند نقطه‌ی قرمز، به محض مشاهده‌ی یک نقطه‌ی سبز اقدام به خرید کنید.

هیستوگرام مومنتوم به تعیین جهت معاملاتی‌تان کمک می‌کند. چنان‌چه مومنتوم بالای خط صفر و در حال افزایش باشد (ستون‌های آبی کم‌رنگ)، وارد پوزیشن لانگ شوید؛ و اگر هیستوگرام زیر خط صفر و در حال تفسیر اندیکاتور کانال های کلتنر کاهش باشد (ستون‌های قرمز پررنگ)، نشان‌دهنده‌ی فرصتی برای پوزیشن شورت خواهد بود.

برای سهولت در تفسیر، ستون‌های هیستوگرام به شیوه‌ای خاص رنگ‌آمیزی شده‌اند. ستون‌های بالای خط صفر آبی رنگ، و ستون‌های پایین خط صفر قرمز رنگ هستند. به علاوه، ستونی که پایین‌تر از ستون قبلی باشد، به رنگ تیره‌تر در می‌‌‌آید (آبی یا قرمز پررنگ‌تر)، و ستونی که بالاتر از ستون قبلی باشد، به رنگ روشن‌تر در می‌آید (آبی یا قرمز کم‌رنگ‌تر).

حرکات قیمت پس از برداشته شدن یک فشار معمولا تا ۸ الی ۱۰ ستون ادامه پیدا می‌کنند. وقتی هیستوگرام تغییر جهت می‌دهد و شروع به بازگشت به سمت خط صفر می‌کند، سیگنال خرید صادر می‌شود.

هم‌چنین، از هیستوگرام مومنتوم برای تعیین نقاط خاص خروج نیز می‌توان استفاده کرد. کارتر توصیه می‌کند، وقتی دو ستون با رنگ جدید داشتید، اقدام به فروش کنید. برای مثال، اگر فشار برداشته شد و ستون‌ها به رنگ آبی روشن در آمدند (بالای خط صفر و در حال افزایش)، وقتی دو ستون به رنگ آبی تیره (بالای خط صفر و در حال کاهش) را در یک ردیف مشاهده کردید، کارتر توصیه می‌کند اقدام به فروش کنید.

از اندیکاتور فشار TTM می‌توان در بسیاری از چارچوب‌های زمانی استفاده کرد. بسیاری از تحلیلگران برای تایید تشخیص‌های‌شان، یک سهام را در چند چارچوب زمانی بررسی می‌کنند. برای مثال، اگر فشار در دو نمودار روزانه و ساعتی، در یک زمان، برداشته شود، در مقایسه با برداشته شدن فشار، فقط در یک چارچوب زمانی، سیگنال قوی‌تری صادر می‌کند.

محاسبه

دو مولفه در اندیکاتور فشار TTM برای محاسبه وجود دارند: نقاط روشن/خاموش فشار (یعنی ایجاد یا برداشته شدن فشار) و هیستوگرام مومنتوم.

نقاط روشن/خاموش فشار

ابتدا، باندهای بولینجر را برای سهام مورد نظرتان محاسبه کنید. کارتر از تنظیمات استاندارد بولینجر، یعنی ۲۰ دوره و ۲ انحراف معیار استفاده می‌کند، ولی شما می‌توانید این پارامترها را بر حسب نیازهای معاملاتی‌تان تنظیم کنید.

دوم، کانال‌های کلتنر را نیز برای سهام‌تان محاسبه کنید. کارتر از ۲۰ دوره برای میانگین متحرک و ATR، و ۱.۵ برای ضریب ATR استفاده می‌کند، ولی این پارامترها را نیز می‌توانید تغییر دهید.

وقتی مقادیر نوارها یا باندهای بالایی و پایینی بولینجر و کانال‌های کلتنر را محاسبه کردید، استفاده از فرمول وضعیت فشار برای‌تان آسان خواهد بود. اگر هر دو حالتِ زیر صحیح باشند، فشار در دوره‌ی مورد نظر وجود دارد:

بولینجر باند بالا < کانال کلتنر بالا
بولینجر باند پایین > کانال کلتنر پایین

اگر دو حالت بالا اتفاق نیفتاده باشند (یک یا هر دو باند بولینجر خارج از کانال کلتنر باشند)، آن‌گاه فشار در آن دوره برداشته شده است.

هیستوگرام مومنتوم

اندیکاتور فشار TTM دارای یک اسیلاتور مومنتوم هموار نیز هست که جهت احتمالی شکست را نشان می‌دهد. ابتدا، خط وسط دونچیان را برای تعداد مشخصی از دوره‌های مومنتوم (به صورت پیش‌فرض از ۲۰ استفاده می‌شود) محاسبه کنید:

۲ / (پایین‌ترین کف در ۲۰ دوره + بالاترین سقف در ۲۰ دوره)

سپس، میانگین متحرک ساده‌ی قیمت پایانی را برای تعداد مشخصی از دوره‌های مومنتوم (بنابراین، به صورت پیش‌فرض، یک میانگین متحرک ساده‌ی ۲۰ دوره‌ای از قیمت) محاسبه کنید.

اکنون، با استفاده از فرمول زیر، اختلاف میان قیمت پایانی و میانگین خط میانی دونچیان و مقدار میانگین متحرک را حساب کنید:

(۲ / (SMA + خط میانی دونچیان)) - قیمت پایانی

در نهایت، حاصل این محاسبه را با استفاده از رگرسیون خطی هموار کنید. فرمول رگرسیون خطی فراتر از سطح این مقاله است، ولی لازم است با توجه به داده‌های موجود، به دنبال مناسب‌ترین خط بگردید. مقادیر هیستوگرام مومنتوم نشان می‌دهند قیمت مورد انتظار چه‌قدر بالاتر یا پایین‌تر از میانگین است.

راهنمای جامع اندیکاتورها

درس ۱۱۸ : نوسان ولز وایلدر

درس ۵۶ :‌ اسیلاتور مکدی (MACD) یا میانگین متحرک همگرا-واگرا

در این درس، توضیحات مفیدی را درباره‌ی اندیکاتور مکدی، پارامترها، و نحوه‌ی محاسبه‌ی آن ارائه می‌دهیم. سه شنبه 24 اسفند 1400 ساعت 18:51

درس 55 : کانال رگرسیون خطی

درس 55 : کانال رگرسیون خطی

در این مطلب به معرفی اندیکاتور کانال رگرسیون خطی می‌پردازیم و انواع سیگنال‌های احتمالی خرید/فروش مرتبط با این اندیکاتور را مورد بررسی قرار می‌دهیم. سه شنبه 24 اسفند 1400 ساعت 18:51

درس ۵۴ : خط (Line)

درس ۵۴ : خط (Line)

در این درس، توضیحاتی را درباره‌ی یک خط ساده‌ی افقی ارائه می‌دهیم که می‌توانید با قیمت مورد نظرتان بر روی نمودار رسم کنید. سه شنبه 24 اسفند 1400 ساعت 18:51

درس 53 : کانال کلتنر نمایی

درس 53 : کانال کلتنر نمایی

در این مطلب به معرفی و بررسی اندیکاتور کانال کلتنر می‌پردازیم و فرمول محاسباتی آن را باتوجه به انواع بازارهای مربوطه موردارزیابی قرار می‌دهیم. سه شنبه 24 اسفند 1400 ساعت 18:51

درس ۵۲ : اندیکاتور کانال کلتنر

درس ۵۲ : اندیکاتور کانال کلتنر

در این درس، اطلاعات مفیدی را درباره‌ اندیکاتور کانال کلتنر در بازارهای رنج و بازارهای ترند در اختیارتان می‌گذاریم؛ هم‌چنین، به فرمول آن نیز اشاره می‌کنیم. سه شنبه 24 اسفند 1400 ساعت 18:51

درس 51 : باند کلتنر

درس 51 : باند کلتنر

در این مطلب اندیکاتور باند کلتنر را معرفی می‌کنیم و فرمول کانال کلتنر را با معرفی دو نوع بازار مرتبط با این اندیکاتور موردبررسی قرار می‌دهیم. سه شنبه 24 اسفند 1400 ساعت 18:51

درس ۵۰ : نوسان ضمنی

درس ۵۰ : نوسان ضمنی

پس از مطالعه‌ی این درس، اطلاعات مفیدی را درباره‌ی نوسان ضمنی بازار به دست می‌آورید. سه شنبه 24 اسفند 1400 ساعت 18:49

درس 49 : ابر ایچیموکو

درس 49 : ابر ایچیموکو

در این مطلب به معرفی و بررسی نحوه عملکرد اندیکاتور «ابر ایچیموکو» می‌پردازیم و فرمول‌های محاسباتی و نحوه تفسیر آن را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم. سه شنبه 24 اسفند 1400 تفسیر اندیکاتور کانال های کلتنر ساعت 18:49

درس ۴۸ :‌ میانگین متحرک هال

درس ۴۸ :‌ میانگین متحرک هال

درس 47 : نوسان مبنی بر تاریخ

درس 47 : نوسان مبنی بر تاریخ

در این مطلب اندیکاتور «نوسان مبنی بر تاریخ» را معرفی می‌کنیم و نحوه تفسیر مطالعه و روندهایی را که این اندیکاتور نشان می‌دهد مورد بررسی قرار می‌دهیم. سه شنبه 24 اسفند 1400 ساعت 18:49

درس ۴۶ : نمودارهای میله‌ای HLC

درس ۴۶ : نمودارهای میله‌ای HLC

در این درس، توضیحاتی درباره‌ی نمودارهای میله‌ای HLC (قیمت‌های سقف، کف، و پایانی) ارائه می‌شود. سه شنبه 24 اسفند 1400 ساعت 18:49

درس 45 : بالاترین سقف، پائین‌ترین کف

درس 45 : بالاترین سقف، پائین‌ترین کف

در این مطلب به معرفی و بررسی اندیکاتور بالاترین سقف/ پائین‌ترین کف و قوانین آن می‌پردازیم و پارامترهای مربوط به آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم. سه شنبه 24 اسفند 1400 ساعت 18:49

درس ۴۴ : اندیکاتور هموار هیکن آشی

درس ۴۴ : اندیکاتور هموار هیکن آشی

در این درس، اندیکاتور هموار هیکن آشی را معرفی می‌کنیم؛ سپس، به بیان مطالبی مفید درباره‌ی پارامترها، مقایسه‌ها، و کاربردهای این اندیکاتور می‌پردازیم. سه شنبه 24 اسفند 1400 ساعت 18:49

درس 43 : هیکن آشی

درس 43 : هیکن آشی

در این مطلب به معرفی اندیکاتور هیکن آشی و تشریح نحوه تفسیر مطالعه آن می‌پردازیم و چگونگی محاسبه آن را بررسی می‌کنیم. سه شنبه 24 اسفند 1400 ساعت 18:49

درس 41 : شاخص نیرو

درس 41 : شاخص نیرو

در این مطلب، قصد داریم اندیکاتور تعاملی و مستقلی با نام «شاخص نیرو» را معرفی کنیم و نحوه محاسبه و پارامترهای مربوط به آن را مورد ارزیابی قرار دهیم. سه شنبه 24 اسفند 1400 ساعت 18:49

درس ۴۰ : اشعه‌ی الدر یا الدر ری

درس ۴۰ : اشعه‌ی الدر یا الدر ری

در این درس، به ارائه‌ی توضیحاتی درباره‌ی اندیکاتور الدر ری می‌پردازیم. سه شنبه 24 اسفند 1400 ساعت 18:46

درس 39 : سیستم ایمپالس الدر

درس 39 : سیستم ایمپالس الدر

در این مطلب به معرفی اندیکاتور سیستم ایمپالس الدر و بررسی نحوه تفسیر مطالعه آن می‌پردازیم و سیگنال‌های خرید و فروش مربوط به این اندیکاتور را بررسی می‌کنیم. سه شنبه 24 اسفند 1400 ساعت 18:46

درس ۳۸ : اندیکاتور سهولت حرکت

درس ۳۸ : اندیکاتور سهولت حرکت

در این درس، به بیان توضیحاتی درباره‌ی اندیکاتور سهولت حرکت، نحوه‌ی محاسبه، پارامترها، و سیگنال‌های معاملاتی مربوط به آن می‌پردازیم. سه شنبه 24 اسفند 1400 ساعت 18:46

درس 37 : عرض کانال دونچیان

درس 37 : عرض کانال دونچیان

در این مطلب به معرفی اندیکاتور مستقلی به نام عرض کانال دونچیان می‌پردازیم و نحوه‌ی تفسیر مطالعه و پارامترهای مربوط به آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم. سه شنبه 24 اسفند 1400 ساعت 18:46

pforexcom

هشدار سیگنال کانال‌های Keltner لایت فارکس: اندیکاتور هشدار سیگنال کانال‌های Keltner بر روی پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 بر اساس اندیکاتور تکنیکال کانال‌های Keltner توسعه داده شده است

هشدار سیگنال کانال‌های Keltner لایت فارکس

هشدار سیگنال کانال‌های Keltner لایت فارکس: اندیکاتور هشدار تفسیر اندیکاتور کانال های کلتنر سیگنال کانال‌های Keltner بر روی پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 بر اساس اندیکاتور تکنیکال کانال‌های Keltner توسعه داده شده است و هدفش پیدا کردن سودآورترین ترندهای بازار است.

این نسخه مخصوص از اندیکاتور کانال کلتنر به شما در زمان تغییرات ترند، هشدار می‌دهد (هشدار سیگنال کانال‌های Keltner لایت فارکس).

سایت topchange - هشدار سیگنال کانال‌های Keltner لایت فارکس - آموزش افتتاح حساب دمو فارکس - مسابقه لایت فارکس - نماینده آلپاری در ایران - ورود liteforex

اطمینان حاصل کنید که معامله پیشنهاد شده اندیکاتور هشدار سیگنال کانال‌های Keltner را توسط دیگر اندیکاتورهای تکنیکال یا الگوهای قیمتی تایید کنید.

  • نام بروکر
  • حالت معامله
  • موجودی کل

مثالی از کانال‌های Keltner بر روی چارت

چارت معاملاتی یک دقیقه‌ای USD/CHF زیر اندیکاتور هشدار سیگنال کانال‌های کلتنر را بر روی پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 به معرض نمایش گذاشته است:

سایت topchange - هشدار سیگنال کانال‌های Keltner لایت فارکس - آموزش افتتاح حساب دمو فارکس - مسابقه لایت فارکس - نماینده آلپاری در ایران - ورود liteforex

سیگنال‌های معاملاتی ساده

سیگنال‌هایی که از اندیکاتور هشدار سیگنال کانال‌های Keltner به دست می‌آید را می‌توان به راحتی تفسیر کرد و در معاملات از آنها استفاده نمود:

سیگنال خرید: زمانی که اندیکاتور هشدار سیگنال کانال‌های Keltner در پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 به شما هشدار خرید می‌دهد، یک معامله خرید باز کنید (هشدار سیگنال کانال‌های Keltner لایت فارکس).

معامله فروش احتمالی را با دیگر اندیکاتورهای تکنیکال و الگوهای قیمتی تایید کنید. همینطور یک توقف ضرر را نیز در بالای خط آبی کانال‌های کلتنر قرار دهید (هشدار سیگنال کانال‌های Keltner لایت فارکس).اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.