قیمت سهام را هدف قرار دهید


گروه حسابداری دانشگاه باختر ایلام

حسابداري سرمايه‌گذاري در سهام و ساير اوراق بهادار شركت: حسابداری میانه

حسابداري سرمايه‌گذاري در سهام و ساير اوراق بهادار شركت:

موضوعات اساسي در ارتباط با سرمايه‌گذاري‌ها عبارتند از:

1- طبقه‌بندي سرمايه‌گذاري‌ها2- ارزش‌يابي و شناسايي درآمد سرمايه‌گذاري‌ها 3- افشاي كامل سرمايه‌گذاري‌ها.

1- طبقه‌بندي سرمايه‌گذاري‌ها:

به طور كلي سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده توسط شركت‌ها براساس نيت و هدف مديريت درتاريخ تحصيل سرمايه‌گذاري به سه گروه كلي زير طبقه‌بندي مي‌شوند:

الف) سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار قابل داد و ستد:

اين گونه اوراق به اوراقي گفته مي‌شوند كه هدف مديريت از خريد آنها فروش مجدد آنها در آينده نزديك مي‌باشد و شركت قصد ندارد قیمت سهام را هدف قرار دهید اين گونه اوراق را براي يك مدت طولاني نگهداري كند. معمولاً نيت و هدف مديريت از تحصيل اين گونه سرمايه‌گذاري‌ها كسب سود ناشي از افزايش قيمت اوراق در بازار بورس مي‌باشد.

ب: اوراق بهادار آماده براي فروش:

به اوراقي گفته مي‌شود كه هدف و نيت مديريت از خريد آنها قصد نگهداري آنها براي آينده قابل پيش‌بيني مي‌باشد. به طور كلي اين گونه اوراق به اوراقي گفته مي‌شوند كه نه تحت عنوان اوراق قابل داد و ستد و نه تحت عنوان اوراق بهاداري كه تا تاريخ سررسيد نگهداري نمي‌شوند طبقه‌بندي مي‌كردند.

ج: اوراق قرضه‌اي كه تا تاريخ سررسيد نگهداري مي‌شود:

به اوراقي گفته مي‌شود كه مديريت شركت تصميم مي‌گيرد آنها را تا تاريخ سر رسيد نگهداري نمايد و به ندرت پيش مي‌آيد كه اين گونه اوراق را قبل از تاريخ سررسيدشان سند به فروش برسانند.

] ارزشيابي و شناسايي درآمد سرمايه‌گذاري:

به طور كلي درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار به عنوان سود سهام و يا سود تضمين شده و يا سود و زيان ناشي از فروش سرمايه‌گذاري‌ها را بايستي در دفاتر شناسايي و ثبت نمايند. و در صورت سود و زيان همان سال نيز گزارش گردد. اما طبق استانداردهاي جيد حسابداري شركت‌ها ملزم هستند سود و زيان تحقق نيافته بعضي از سرمايه‌گذاري‌ها را كه ناشي از نگهداري آنها مي‌باشد شناسايي و ثبت نمايند. به طور خلاصه عمليات ناشي از ارزشيابي و شناسايي درآمد سرمايه‌گذاري‌ها به تفكيك سرمايه‌گذاري‌ها در ذيل توضيح داده مي‌شود:

الف) اوراق بهادار قابل داد و ستد:

اين گونه اوراق در تاريخ ترازنامه بايستي به ارزش متعارف روز يا بازار شناسايي گزارش گردد. هرگونه سود يا زيان تحقق نيافته ناشي از نگهداشت اين گونه اوراق در صورت سود و زيان گزارش مي‌شود.

ب: اوراق بهادار آماده براي فروش:

اين گونه اوراق نيز بايستي در تاريخ ترازنامه به ارزش متعارف ارزش‌گذاري شود و هرگونه سود يا زيان تحقق نيافته ناشي از نگهداشت اين اوراق در قسمت حقوق صاحبان سهام ترازنامه گزارش مي‌شود.

ج: اوراق قرضه‌اي كه تا سررسيد نگهداري مي‌شود :

اين گونه اوراق در تاريخ ترازنامه بايستي به ارزش دفتري (ارزش اسمي + هرگونه صرف - هرگونه كسر) شناسايي شود. پس اين گونه اوراق را نبايستي به ارزش متعارف اندازه‌گيري كرد.

سود تحقق نيافته: سود ناشي از نگهداشت

سود تحقق يافته: سود ناشي از فروش

موضوعات اساسي در ارتباط با سرمايه‌گذاري‌ها:

- ارزش‌يابي و شناسايي

- افشاء كامل سرمايه‌گذاري

طبق اصل بهاي تمام شده كليه سرمايه‌گذاري‌ها بايستي به بهاي تمام شده ثبت گردند. منظور از بهاي تمام شده قيمت نقدي خريد سرمايه‌گذاري‌ها + هزينه‌هاي جانبي آنها شامل ماليات نقل و انتقال، حق‌الزحمه كارگذار و . . . مي‌باشد.

هزينه‌هاي جانبي + قيمت نقدي خريد: ب.ت

ب.ت - ارزش متعارف: سود تحقق نيافته

شركت الف سرمايه‌گذاري‌هاي زير را در نتايج اول مهرماه x 1 انجام داده است:

1- خريد 1000 سهم از سهام عادي شركت ب به مبلغ هر سهم 2000.

2- خريد 2000 سهم از سهام ممتاز 10% شركت ج به مبلغ هر سهم 5000 كه 50 هزار ريال براي تحصيل سهام ممتاز، هزينه‌هاي كارگذاري پرداخت شد.

مطلوبست ثبت‌هاي مربوط به تحصيل سرمايه‌گذاري

نيت مديريت از تحصيل اين گونه سرمايه‌گذاري‌ها فروش آنها در آينده نزديك مي‌باشد.

-سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار قابل داد و ستد - سهام عادي ب 000/000/2

000/000/2 = 1000 × 000/2

000/000/10 = 5000 × 2000

000/050/1 = 50 + 000/000/10

-سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار قابل داد و ستد - سهام ممتاز ج 000/050/10.

* شركت ماهان اوراق بهادار زير را طي سال 85 تحصيل كرده است:

الف) تعداد 220 سهم عادي شركت آلفا نقداً به قيمت هر سهم 6000 ريال خريداري شد. هزينه‌هاي كارگذاري و نقل و انتقال به مبلغ 30000 ريال توسط شركت ماهان پرداخت گرديد.

ب) تعداد 1000 سهم از سهام ممتاز شركت بتا در معاوضه با زمين تحصيل گرديد.

ارزش نقدي زمين 000/000/3 ريال است و ارزش متعارف آن طبق نظر كارشناس 000/4500 ريال بود. هزينه‌هاي كارگذاري و انتقال سهام به مبلغ 000/100 ريال توسط شركت ماهان پرداخت گرديد.

در ضمن نيت مديريت از تحصيل اين گونه اوراق نگهداري آن‌ها در آينده قابل پيش‌بيني مي‌باشد.

-سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار آماده براي فروش - سهام عادي شركت آلفا 000/350/1

-سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار آماده براي فروش - سهام ممتاز شركت بتا 000/100/5

-سود ناشي از تحصيل سرمايه‌گذاري 000/100/2

ارزش متعارف سهام قابليت بيشتري نسبت به ارزش متعارف زمين دارد.

اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری های کوتاه مدت شرکت گلنوش که به عنوان سریع المعامله در بازارر تلقی شده وبه ارزش بازار ارزیابی میشوند در پایان سال 1×13 اولین سال سرمایه گذاری به شرح زیر است :

بهای تمام شده ارزش بازار

شرکت بهنوش 250000 240000

شرکت گلنوش 400000 430000

مطلوب است ثبت لازم در دفتر روزنامه در تاریخ 1×13 .

تعدیل ارزش سرمایه گذاری در سهام شرکت گلنوش 30000

تعدیل ارزش سرمایه گذاری در شرکت بهنوش 10000

درامد حاصل از سرمایه گذاری 20000

توجه به اطلاعات مثال بالا چنانچه سرمایه گذاری در سهام شرکت گلنوش در تاریخ 24/2/ 1×13 به مبلغ 420000 ریال به فروش برسد مطلوب است انجام ثبت لازم در دفتر روزنامه .

زیان حاصل از فروش سرمایه گذاری 10000

وجوه نقد 420000

سرمایه گذاری در شرکت گلنوش 400000

تعدیل ارزش سرمایه گذاری در سهام شرکت گلنوش 30000

شرکت ونوس در 15/2/1×13 تعداد 3000 سهام عادی شرکت اروم دشت و4000 سهم ممتاز شرکت ارس را یکجا به مبلغ 19300000 ریال خریداری نمود ومبلغ 200000 ریال نیز بابت کمیسیون خرید پرداخت نمود .

در تاریخ خرید ارزش هر سهم رکت اروم دشت 4000 ریال وهر سهم رکت ارس 3000 ریال بوده است مطلوب است تخصیص بهای تمام شده سهام خریداری شده براساس روش ارزش نسبی فروش؟

قیمت تمام شده سرمایه گذاری = 19500000=200000+19300000

نوع سهام تعدادخرید قیمت بازارهرسهم

سهام عادی ارم دشت 3000 4000

سهام ممتاز ارس 4000 2000

ارزش بازار سهام نسبت تحصیل بهای تمام شده

12000000 60% 11700000

8000000 40% 7800000

2000000 100% 19500000

قیمت تمام شده سهام اروم دشت 11700000=60%*19500000

قیمت تمام شده سهام ممتاز ارس 7800000=40%*19500000

استهلاك انباشته - ب.ت: ارزش دفتري

* شركت بامداد 000/4 سهم از سهام عادي شكرت گرگان را در تاريخ 2/1/85 به قيمت هر سهم 3000 ريال تحصيل كرد. شركت بامداد با توجه به ميزان سرمايه‌گذاري نمي‌تواند در شركت گرگان نفوذ داشته باشد. مديريت شركت بامداد در نظر دارد سهام را براي مدت طولاني نگهداري كند.

قيمت بازار هر سهم در پايان سال 85 مبلغ 1700 ريال بود. مطلوبست ارائه ثبت‌هاي مربوط به سرمايه‌گذاري در شركت گرگان در دفاتر شركت بامداد.

چگونگي گزارش‌گري و انعكاس مانده حساب سرمايه‌گذاري را در صورت‌هاي مالي شركت بامداد توضيه دهيد.

- آماده براي فروش

- آماده براي فروش

- نگهداشته تا تاريخ سررسيد

-سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار آماده براي فروش - سهام عادي شركت گرگان 000/000/12

000/800/6 = 4000 × 1700

000/5200 = 000/800/6 - 000/000/12

-زيان تحقق نيافته 000/200/5

-حساب ارزشيابي 000/200/5

شركت سهام بامداد

سرمايه‌گذاري دراوراق بهادار آماده براي فروش - سهام گرگان 000/000/12

حساب ارزشيابي 000/200/5

ارزش متعارف 000/800/6

حقوق صاحبان سهام:

زيان تحقق نيافته ناشي از سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار براي فروش - سهام گرگان

· شركت ماهر 2000 سهم از سهام عادي شركت ميهم را در تاريخ 1/8/85 به قيمت هر سهم 1000 ريال تحصيل نمود و بابت هزينه‌هاي كارگذاري و انتقال مبلغ 000/30 ريال پرداخت كرد. شركت ماهر سهام را به قصد فروش در آينده نزديك و استفاده از سود ناشي از تغيير حقيقت‌ها خريداري نموده است. شركت ماهر همچنين 8000 سهم از سهام عادي شركت نارگان را در تاريخ 10/10/85 به قيمت هر سهم 1800 ريال خريداري و مبلغ 000/200 ريال بابت هزينه‌هاي انتقال و حق‌الزحمه كارگزار پرداخت كرد. شركت ماهر در نظر دارد سهام نارگان را براي آينده قابل پيش‌بيني نگهداري نمايد. حقيقت بازار سهام در پايان سال 85 به شرح زير است.

شركت ميهن 1300 ريال. شركت نارگان 1600 ريال

مطلوبست طبقه‌بندي سهام تحصيل شده تحت عنوان اوراق بهادار قابل داد و ستد يا اوراق بهادار آماده براي فروش.

ثبت تحصيل سرمايه‌گذاري و هرگونه تعديلات پايان سال 85 در دفاتر شركت ماهر نحوه انعكاس و گزارشگري سود و زيان تحقق نيافته در صورت‌هاي مالي شركت ماهر نحوه انعكاس و گزارشگري حساب سرمايه‌گذاري در سهام شركت ميهن و شركت نارگان در صورت‌هاي مالي شركت ماهر.

-سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار قابل داد و ستد - سهام ميهن 000/030/2

-سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار آماده براي فروش سهام نارگان 000/600/14

-ح ارزشيابي سهام ميهن 000/570

-سود تحقق نيافته 000/570

-زيان تحقق نيافته - سهام نارگان 000/800/1

-حساب ارزشيابي 000/800/1

000/570 = 030/2 - 000/2600

زيان 000/800/1 = 000/600/14 - 000/800/12

صورت سود و زيان

سود تحقق نيافته ناشي از اوراق بهادار قابل داد و ستد - سهام ميهن 000/570

سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار آماده براي فروش

سهام نارگان 000/600/14

- ح ارزشيابي 000/800/1

ارزش متعارف سهام نارگان 000/800/12

سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار - داد و ستد

سهام ميهن 000/030/2

+ ح ارزشيابي 000/570

ارزش متعارف سهام ميهن 000/2600

ح-ص-س: زيان تحقق نيافته ناشي از سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار آماده براي فروش - سهام نارگان 000/800/1

با توجه به اطلاعات مثال قبل فرض كنيد شركت ماهر سهام شركت ميهن و نارگان را تا پايان سال x 6 نگهداري كرده و قصد مديريت شركت ماهر از لحاظ نگهداري سرمايه‌گذاري تغيير نكرده است.

قيمت بازار سهام در پايان سال x 6 به شرح زير است:

هر سهم شركت ميهن 1700 ريال

هر سهم شركت نارگان 2500 ريال

مطلوبست ثبت هرگونه تعديلات لازم به تاريخ پايان سال x 6 در دفاتر شركت ماهان.

به حداکثر رسانیدن سود – مدیریت مالی

Vantagens1

ثروت صاحبان سهام به دو عامل بستگی دارد: ریسک و بازده. افزایش ثروت سهامداران، یعنی بازده مثبت سهام عادی، به دو روش صورت می­پذیرد: ۱) دریافت سود سهام ۲) افزایش قیمت سهام عادی. از طرف دیگر، کاهش قیمت سهام عادی در بازار به معنی بازدهی منفی (برای سهام) است. تعیین بازده آینده به طور دقیق امکان پذیر نیست، ازاین رو صاحبان سهام عادی هنگام خرید این اوراق ریسک می­پذیرند.

در مدیریت قیمت سهام را هدف قرار دهید مالی، فرض بر این است که سرمایه گذاران با آگاهی از میزان ریسک و بازده این اوراق، نسبت به خرید آنها اقدام می­کنند. نرخ بازده سرمایه گذاری در سهام عادی در یک دوره، از تقسیم حاصل جمع میزان سود تقسیمی هر سهم و تغییر قیمت سهام عادی به قیمت سهام در ابتدای دوره به دست می­ آید این نرخ بازده، نشان دهنده درصد تغییر در ثروت سهامداران عادی در یک دوره است.

محدودیت های به حداکثر رسانیدن ثروت صاحبان سهام. شرکت برای اینکه بتواند ثروت صاحبان خود را به حداکثر برساند باید به گونه­ای عمل کند که از مجموع دو رقم متعلق به سود تقسیمی هر سهم و افزایش قیمت سهام در بازار، مطلوب ترین ترکیب به دست آید. اگر چه امکان دارد دست شرکت در تعیین سیاست تقسیم سود کاملاً باز باشد، نمی­تواند در قیمت سهام بازار تأثیری داشته باشد یعنی شرکت می­تواند در مورد مقدار و دفعاتی که سود هر سهم را می­پردازد اعمال نظر کند، ولی قیمت بازار سهام شرکت به روابط متقابل خریداران و فروشندگان سهام در بازار بستگی دارد. قیمت سهام شرکت به دو عامل بستگی دارد: ۱) قدرت شرکت در به دست آوردن سود ۲) درجه عدم اطمینان (ریسک) نسبت به دریافت سودهای آتی.

ریسک شرکت و سرمایه گذاران. بزرگترین ریسکی که شرکت احتمالاً با آن روبه روست، خطر ورشکستگی است. در صورت ورشکستگی، سهام عادی شرکت بی ارزش می­شود و بستانکاران نیز نمی­توانند همه طلب خود را وصول کنند. در چنین وضعی تمام سرمایه گذاران (وام دهندگان و سهامداران) ضرر می­کنند.

سهامداران همواره با این ریسک روبه رو هستند که امکان دارد نرخ بازده سهام آنها از مقدار مورد نظرشان کمتر شود. برای مثال اگر شرکتی نتواند بخشی از وامی را که طبق قرارداد گرفته است بازپرداخت کند. نرخ بازده وام دهنده از نرخ بهره وام کمتر می­شود. بنابراین (ریسک) عبارت است از احتمال متفاوت بودن نرخ واقعی بازده با نرخ مورد انتظار سرمایه گذار.

اهداف شرکتهایی که برای به دست آوردن سود فعالیت می­کنند این است که ثروت سهامداران را به حداکثر برسانند، البته با توجه به درجه­ای از ریسک که با آن روبه رو هستند. شرکتها در محل عمل، این اهداف را به روشهای گوناگون، ازجمله روشهای زیر، ابراز می­کنند:

الف) به حداکثر رسانیدن حقوق صاحبان سهام

ب) دو برابر کردن سود در مدت ۴ سال

ج) به دست آوردن دست کم ۲۵ درصد نرخ بازده برای سهامداران

به حداکثر رسانیدن سود

بر اساس نظریه ­های اقتصاد خرد، شرکتها سعی می­کند سود خود را به حداکثر برسانند. امکان دارد دو هدف به حداکثر رسانیدن سود و ثروت سهامداران متفاوت باشند. ممکن است شرکت با سرمایه گذاری در فعالیتها و طرحهای مخاطره آمیز سود شرکت را افزایش دهد و چه بسا این عمل باعث کاهش ارزش سهام و ثروت سهامداران شود.

معایب به حداکثر رسانیدن سود. به حداکثر رسانیدن سود نمی­تواند هدف مناسبی برای شرکتها باشد زیرا شرکتها می­ توانند از طریق افزایش سرمایه یا استقراض، اقدام به سرمایه گذاریهایی بکنند که موجب توسعه شرکت و افزایش فروش و سود آن می­شود، ولی اگر نرخ بازده این سرمایه گذاریها کمتر از هزینه منابع مالی به کار رفته باشد، در آن صورت، سود هر سهم و در نتیجه جهت سهام کاهش خواهد یافت. به علاوه، شرکت می­ تواند با اجرای طرحهای پوریسک، سود شرکت و حتی سود هر سهم را افزایش دهد، ولی این افزایش سود هر سهم منجر به افزایش قیمت سهم و ثروت سهامداران نمی­شود زیرا سهامداران برای سودهای پر مخاطره و با ریسک و برای سهامی که میزان سودآوری آنها ممکن است نوسان شدیدی داشته باشد، ارزش کمتری قائل هستند.

تعیین هدفهای مالی

برای به حداکثر رسانیدن ارزش سهام شرکت، مدیران مالی باید اهداف مالی سه گانه ­ای را که در پی می ­آیند در نظر گیرند:

۱- تعیین اندازه شرکت و نرخ رشد آتی آن

۲- تعیین بهترین ترکیب داراییهای شرکت (مصارف وجوه)

۳- تعیین بهترین ترکیب منابع شرکت (ساختار سرمایه)

بنابراین، مدیر مالی باید بکوشد که میزان داراییها و نرخ رشد شرکت را تعیین کند و بداند که شرکت در کدام قلم از داراییها باید سرمایه گذاری کرده، برای رسیدن به بهترین بازده (برای سهامداران)، از کدام منبع یا منابع تأمین مالی استفاده کند .

تعیین میزان دارایی ها و نرخ رشد شرکت

دامنه فعالیت واندازه شرکت، با ارزش کل داراییهای آن تعیین می­ شود. اگر معیار سنجش، ارزش دفتری باشد، اندازه شرکت به وسیله مجموع دارایی های شرکت تعیین شده، در این صورت نرخ رشد، بر حسب درصد تغییر سالانه کل دارایی های شرکت (مندرج در ترازنامه) محاسبه می ­شود.

تعیین قیمت سهام را هدف قرار دهید ترکیب دارایی ها

همان طور که پیش از این یادآور شدیم داراییها نشان دهنده مبالغ سرمایه گذاری یا مصرف سرمایه در شرکت هستند. متداولترین اقلام تشکیل دهنده داراییها عبارتند از: وجه نقد و بانک، اسناد و حسابهای دریافتنی، موجودی کالا وداراییهای ثابت، داراییهای موسسات مالی، مانند بانکهای تجاری و شرکتهای بیمه غالباً از نوع داراییهای مالی مانند اوراق بهادار و وام هستند. برای تعیین ترکیب دارایی های شرکت باید درصد هر یک از اقلام دارایی را برکل دارایی های شرکت تقسیم کرد.

آثار تغییر ساختار دارایی ها در ریسک و بازدهی شرکت. تغییر در ترکیب داریی ها در میزان بازدهی و ریسک شرکت تأثیر می­گذارد. برای مثال، اگر شرکتی با تمهیدات خاصی حسابهای درافتنی را بالا ببرد. یعنی شرایط دادن اعتبار را آسان کند، احتمالاً مبلغ بیشتری از مطالبات آن سوخت می­شود. این سیاست باعث می­شود شرکت با ریسک سنگین تری روبه رو شود.

در برخی موارد ترکیب داراییها به گونه­ای تغییر می ­یابد که مورد نظر شرکت نیست. برای مثال، در برخی موارد شرکت­ها کالایی را با این تصور که مورد تقاضا قرار گیرد، تولید کرده­اند، اما پیش بینی آنان تحقق نیافته و باعث شده است مبالغی از سرمایه شرکت صرف اقلام ناخواسته شود و به اصطلاح هدر رود. پیش بینی نکردن دقیق تقاضا یا تغییر ناگهانی آن باعث می ­شود نرخ بازده سرمایه گذاری از آنچه مورد نظر است کمتر شود.

ریسک تجاری بخشی از ریسک کل شرکت است که منشأ آن، تصمیمات سرمایه گذاری و عملیاتی شرکت است. تصمیمات سرمایه گذاری شرکت که تعیین کننده ترکیب دارایی های آن است، تحت تأثیر نوع کالاها و خدماتی است که شرکت آنها را تولید یا عرضه می­ کند. برای مثال، تولید فولاد مستلزم پذیرفتن ریسک تجاری بیشتری است؛ زیرا این فعالیت، سرمایه بر و مستلزم سرمایه گذاری مبالغ زیاد در ماشین آلات، تأسیسات و سایر دارایی های ثابت است. حجم هزینه­های ثابت تولیدی این نوع فعالیت ها بالا و احتمال زیان دهی این نوع شرکت ها نسبتاً زیاد است.

قیمت خانه‌های ۴۵ متری در تهران

بررسی بازار مسکن در تهران نشان می‌دهد قیمت یک واحد مسکونی ۴۵ متری در ظفر حدود ۵.۳ میلیارد تومان و آپارتمان ۵۰ متری در در خیابان کارگر ۸۹۰ میلیون تومان است.

قیمت خانه‌های ۴۵ متری در تهران

به گزارش مردم سالاری آنلاین، بر اساس جدیدترین آمار منتشر قیمت سهام را هدف قرار دهید شده از سوی بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن در تهران طی مهرماه ۱۴۰۱ بالغ بر ۴۳ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان بود که در مقایسه با مهر سال قبل ۳۸.۲ درصد افزایش یافته است.
بررسی بازار مسکن طی ۹ سال اخیر (از سال ۹۲ تا ۱۴۰۱) نشان می‌دهد روند افزایش قیمت در برخی سال‌ها لجام گسیخته و بالای ۴۰ درصد بوده است. در مرداد سال ۹۲ قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران ۳ میلیون و ۸۳۴ هزار تومان بود که در پایان عمر دولت حسن روحانی متوسط قیمت به ۳۰ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان بود؛ یعنی رشد حدود ۷۱۰ درصدی طی ۸ سال.
از مرداد سال گذشته تا مهرماه امسال نیز روند رشد قیمت مسکن ادامه داشته و حدود ۴۱ درصد افزایش یافته است. تحولات ناخوشایند بازار مسکن شرایطی را به‌وجود آورده تا از یک سو ورود متقاضیان مصرفی به این بخش با دشواری‌ها فراوان روبه‌رو شود و از سوی دیگر فشار بر قشر مستأجر را نیز بیشتر کند. این وضعیت باعث شده تا به اصطلاح یکی از کارشناسان اقتصاد مسکن شاهد "سرسره بازی" در بازار اجاره مسکن باشیم. رانده شدن به حاشیه شهرها به واسطه عدم توانایی در پرداخت اجاره، پیامدی است که گریبان اجاره‌نشین‌ها را گرفته است.
سال‌هاست که هم مسئولان و هم کارشناسان راهکار حل مشکل اجاره مسکن کشور را برنامه‌ریزی برای ساخت خانه‌های استیجاری کوچک متراژ اعلام می‌کنند.
تیرماه امسال فردین یزدانی کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به این‌که بیش از ۲۰۰ هزار واحد از طرح مسکن مهر باقیمانده است، گفته بود: معتقدم باید به جای تمرکز بر ساخت خانه‌های ملکی، ‌به سمت ساخت واحدهای کوچک اجاره‌ای حرکت کنیم.با این کار می‌توانیم عدالت را در بخش مسکن کشور برقرار کنیم.
وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از درآمد خانوارها صرف تامین مسکن می‌شود، ‌اگر بتوانیم واحدهای استیجاری را در اختیار اقشار هدف قرار دهیم دیگر این قبیل خانوارها به اصطلاح از "خورد و خوراک" خود نمی‌زنند تا سرپناهی را برای خود تامین کنند.
وی با بیان این‌که مشکل ما این است که دولت‌ها نمی‌آیند برنامه‌ای را برای بازار اجاره مسکن اجرا کنند که ۲ سال دیگر جواب می‌دهد، افزود: در دولت قبل هم نیز این نگاه را داشتیم که می‌خواستند "الان" بازار اجاره مسکن را کنترل کنند، اما شکست خوردند.
یزدانی با اشاره به این‌که بارها در جلسه با مسئولان دولت قبل اعلام کردیم اجاره مسکن به یک مسئله تبدیل خواهد شد، تصریح کرد: سال ۹۲ با دولتی‌ها بحث می‌کردیم و می‌گفتیم باید به فکر بازار اجاره باشید، وضعیت این بخش رو به وخامت است. اما متاسفانه به هشدارهای ما توجه نشد.
کارشناس اقتصاد مسکن با تاکید بر این‌که بازار اجاره مسکن نه با تعیین سقف افزایش نرخ کنترل می‌شود نه با دستور، اضافه کرد: نمی‌توانیم این انتظار را داشته باشیم که امروز تصمیمی برای بازار اجاره مسکن بگیریم و ۲ ماه دیگر جواب بدهد. تنها راه کنترل بازار اجاره مسکن و حمایت از مستأجران "تولید و عرضه واحدهای استیجاری در استطاعت" است.: این برنامه را در طرح جامع مسکن پیش‌بینی کرده‌ بودیم. با توجه به وضعیت بد بازار اجاره پیشنهاد بنده به دولت سیزدهم این است که در اسرع وقت نسبت به احداث مساکن استیجاری اقدام کند.
وی توضیح داد: دولت می‌تواند در قالب نهضت ملی مسکن بخشی از واحدها را در قالب بسته‌های سرمایه‌گذاری در استطاعت به مساکن استیجاری اختصاص دهد.بهترین راهکار و سریع‌ترین مسیر برای کنترل بازار مسکن حرکت به سمت مسکن استیجاری در استطاعت در نهضت ملی مسکن است. حتی اگر ۱۰ درصد از واحدهای این طرح را به این نوع مسکن اختصاص دهیم شاهد تاثیر بسیار زیادی در ساماندهی بازار اجاره مسکن خواهیم بود.
وی بیان کرد: در قالب این طرح واحدهای کوچک متراژ (۴۰ متری) ساخته و در اختیار مستأجران قرار می‌گیرد. در این صورت اجاره‌نشین‌ها دیگر از هزینه‌های معیشت خود کم نکرده و آن را به تامین مسکن اختصاص نمی‌دهند.
برنامه شهردار تهران برای ساخت خانه‌های ۴۵ متری
به‌دنبال این اظهارات علیرضا زاکانی شهردار تهران نیز از برنامه ساخت‌ خانه‌های استیجاری خبر داده و گفته بود: در قالب ساخت مسکن استطاعت‌پذیر حداقل مساحت مسکن ۴۵ متر مربع و حداکثر ۱۰۵ متر مربع در نظر گرفته شده است و همچنین برخی از این واحدها در متراژهای ۶۵ و ۸۵ متری ساخته خواهند شد و به طور کلی الگوی مساحت ساخت مسکن متنوع خواهد بود.
وی افزود: ارائه سیاست‌های تشویقی برای واحدهایی که با هدف اجاره داری ساخته شوند در دستور کار خواهد بود و تمامی این موارد در قالب بسته‌های سیاستی که برای حوزه مسکن در نظر گرفته شده است گنجانده خواهد شد. می‌توانیم راحتی و آرامش را برای شهروندان تهرانی ایجاد کنیم برای همین ما از قدر السهم خودمان بخشی که به شهرداری تهران تعلق می‌گیرد، برای خانه‌های استیجاری قرار می‌دهیم.
شهردار تهران با اشاره به اینکه دستور العمل استفاده از این خانه‌ها نیز به زودی مشخص می‌شود که زوج‌های جوان و خانواده‌های نیازمند چگونه می‌توانند از این خانه‌ها استفاده کنند؛ بیان کرد: ما شرایط را به گونه‌ای پیش می‌بریم که به عنوان یک عنصر فعال در حوزه استیجاری شهر و اثرگذار در بازار اجاره بهای خانه‌ها حضور داشته باشیم.
وی یادآور شد: همچنین در حال پیگیری اجاره داری حرفه‌ای در شهر تهران هستیم تا سازنده‌های مختلف از ما تسهیلات دریافت کنند و بعد ساخت خانه اجاره داری حرفه‌ای را پیش بگیرند تا بازار اجاره مسکن تبدیل به بازار مکاره‌ای نشود که هر کسی که از راه می‌رسد هرچقدر که می‌خواهد اجاره بها بگیرد.
به گزارش تسنیم، همانگونه که اشاره شد رشد قیمت‌ها باعث شده تا بخش عمده‌ای از مستأجران به ناچار از مراکز شهرها کوچ کرده و در حاشیه و شهرهای اقماری ساکن شوند. مسئله‌ای که نشان از کمبود یا نبود واحدهایی با متراژ مناسب برای اجاره‌نشینی دارد. واقعیت آن است که نیاز کنونی کشور به‌خصوص کلانشهرها ساخت واحدهای کوچک متراژ در بخش اجاره مسکن است. واحدهایی که قیمت آنها با توجه به ساخت‌وساز کم، افزایش بیشتری نسبت به واحدهای بزرگ متراژ داشته است. در ادامه سری به قیمت واحدهای ۴۰ تا ۴۵ متری در شهر تهران می‌زنیم؛
در زمان حاضر یک واحد ۴۰ متری در اختیاریه ۳.۸ میلیارد تومان، واحد ۵۰ متری در ظفر ۵ میلیارد و ۳۳۵ میلیون تومان (هر مترمربع حدود ۱۱۹ میلیون تومان)، واحد ۵۰ متری ۳۰ سال ساخت در ظفر ۳ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان و آپارتمان ۵۰ مترمربعی در میرداماد ۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.
در محدوده تهرانپارس قیمت واحدهای کوچک متراژ تقریبا نصف نرخ‌های منطقه ۳ است. بر این اساس آپارتمان ۱۸ ساله ۵۰ متری در تهرانپارس شرقی با قیمت یک میلیارد و ۷۴۵ میلیون تومان یعنی متری ۳۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در فایل فروش قرار گرفته است.
واحد مسکونی ۴۰ متری با قیمت حدود یک میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومان (هر مترمربع ۳۴.۵ میلیون تومان)، آپارتمان ۵۰ متری ۷ سال ساخت با قیمت ۲.۳ میلیارد تومان، واحد ۴۹ متری ۵ سال ساخت با قیمت ۲.۱ میلیارد تومان و واحد مسکونی ۵۰ متری نیز با قیمت ۱.۶ میلیارد تومان عرضه شده است.
در منطقه ۱۱ یک دستگاه آپارتمان ۵۰ متری ۱۶ سال ساخت ۸۹۰ میلیون تومان، واحد ۴۹ متری ۱۸ سال ساخت در کارگر جنوبی با قیمت یک میلیارد و ۲۹۰ میلیون تومان (هر مترمربع حدود ۲۶.۳ میلیون تومان) و آپارتمان ۵۰ متری ۶ ساله در کارگر جنوبی با قیمت ۱.۵ میلیارد تومان (هر مترمربع ۳۰ میلیون تومان) در فایل فروش قرار گرفته است.
در مناطق ۱۷ و ۱۸ نیز یک واحد مسکونی ۴۰ متری یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان، آپارتمان ۴۰ متری در آذری یک میلیارد و ۵۰ میلیون تومان (هر مترمربع حدود ۲۶.۲ میلیون تومان) و واحد ۲ سال ساخت ۴۵ متری در تولید دارو نیز یک میلیارد و ۴۷۰ میلیون تومان (قیمت هر مترمربع حدود ۳۲.۶ میلیون تومان) قیمت‌گذاری شده است.

واکنش لاریجانی به اظهارات اخیر رییس جمهوری آمریکا

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: حریف و دشمن ما سناریوی بزرگتری به وجود آورده است و دیگر مسئله کلیت ایران مطرح است و باید در برابر آن به تعبیر رهبری ید واحده بود.

جشنواره پاییزی

واکنش لاریجانی به اظهارات اخیر رییس جمهوری آمریکا

علی لاریجانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مراسم یادبود مرحوم عسگراولادی که عصر امروز (شنبه 14 آبان) در حوزه هنری برگزار شد، طی سخنانی اظهار داشت: اگر بخواهیم یک سیاستمدار تراز جمهوری اسلامی معرفی کنیم همان مرحوم عسگراولادی است. یکی از خصوصیات ویژه ایشان شناخت از دوست و دشمن بود.

وی افزود: او می‌دانست آمریکا و غرب نسبت به ایران چه نگاه شیطنت‌آمیزی دارند و وضعیت دشمنان را خوب می‌شناخت و صف دشمن و دوست را مخلوط نمی‌کرد. او به درستی از نگاه تاریخی آمریکا و غرب آگاه بود.

لاریجانی با اشاره به برخی اقدامات دشمنان در زمینه حوادث اخیر، گفت: خیلی عجیب است در یکی از کشورهای همسایه ما آمریکایی‌ها به صراحت به گروه‌های ضدانقلاب می‌گویند که شما باید در ایران فعالیت کنید و به آنان فشار می‌آورند که این کار را انجام دهند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: در گذشته هم نظیر این ماجراها را کم نداشتیم ولی آنان اشتباه می‌کنند که فکر می‌کنند با چند انفجار و ترور می‌توانند در کشور ایجاد مشکل کنند. ما در داخل ممکن است اختلافاتی داشته باشیم اما ملت ایران شما را می‌شناسند و می‌دانند شما دلسوز مردم نیستید.

وی تاکید کرد: درست است که مشکلاتی در کشور وجود دارد اما حریف و دشمن ما سناریوی بزرگتری را به وجود آورده است و دیگر مسئله کلیت ایران مطرح است و باید در برابر آن به تعبیر رهبری ید واحده بود.

وی با بیان اینکه اگر ما همه حقیقت را در جوف خود نبینیم، خیلی از مشکلات را حل می‌کند، گفت: مرحوم عسگراولادی یک بار تعریف می‌کرد که امر به معروف و نهی از منکر این نیست که اگر کسی در تاکسی موسیقی گوش می‌کند به او تذکر دهید؛ شما باید تشکیلات داشته باشید تا قوی شوید و اول باید یاد بگیرید حرف طرف مقابل را گوش دهید‌.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: یکی از مسائلی که ما امروز به آن نیاز داریم گوش دادن است. شاید در گوشه‌ای از سخنان طرف مقابل هم یک حرف حقی وجود داشته باشد. ویژگی ممتاز شهید مطهری همین بود که حرف حق را در زبان هرکس می‌دید آن را قدر می‌دانست. حرف حق را از هرکجا می‌شنویم باید قدر بنهیم و آقای عسگراولادی نیز این چنین بود.

لاریجانی تصریح کرد: اگر آنچه که ابن‌سینا به عنوان عقل اصیل می‌شناخت همراه روشن‌بینی صبر و تحمل باشد و حقیقت‌گرا باشیم آن وقت جامعه به تعالی می‌رسد. اگر بخواهیم این عقل اصیل را در جامعه پیاده کنیم آن وقت باید تنوع فکری و سلایق مختلف را پذیرفت و شنید و حرف حق را شنید. اگر هرکس در جامعه روی سلیقه خود مصر باشد، مشکلات به سادگی حل نمی‌شوند اما اگر عقل اصیل حاکم باشد حرف‌های حق و نظرات مختلف شنیده و تحمل می‌شود.

رئیس سابق مجلس شورای اسلامی متذکر شد: عزت مسلمین امروز جز این است که چشمشان به جمهوری اسلامی است که ببینند این کشور قوی هست یا نیست؟ اگر نباشد آنوقت آن مسلمین روشن‌بین نگران می‌شوند.

وی افزود: امروز مشکل اصلی کشور اقتصاد است؛ این مسائل دیگر هم هست اما مشکل اصلی همان اقتصاد است و اینکه رشد اقتصادی آن ضعیف است. سوال این است که کشوری که امکانات و نیروی انسانی فراوان دارد نمی‌تواند جهش کند؟ حتماً می‌تواند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه دشمن هم می‌داند اگر این سنگ‌ها از پیش راه کشور برداشته شود این کشور جهش می‌کند، ادامه داد: برویم و ببینیم عقل اصیل چه می‌گوید و مشکل اصلی کشور چیست و کارشناسان اقتصادی چه می‌گویند؟ اینجا دیگر عرصه شعار نیست. باید ببینیم اصل مشکل کشور چیست و تمرکز اصلی را بر آنجا بگذاریم. فرهنگ و دانشگاه ما باید به آن کمک کند و کشور ما قدرت پرش دارد.

وی با بیان اینکه ما نباید خودمان را گرفتار فشار خارجی کنیم، گفت: دشمن کارش مشکل درست کردن است‌؛ هنر سیاست‌ورزی حل این مشکل با هزینه کمتر است. باید حکمرانی ما همراه با فرهنگ، دیانت و هوش باشد که همان عقل اصیل است.

لاریجانی با بیان اینکه یک جامعه وقتی هم افزایی در قدرت دارد که وفاق داشته باشد و ما باید بیشتر روی وحدت اجتماعی کار کنیم، گفت: این بداخلاقی‌های امروز در جامعه یک مقدار به چیزهای دیگری برمی‌گردد. تربیت اجتماعی، اخلاق اجتماعی را به همراه دارد. ما بعضی از کارهایمان در حوزه سیاسی در اخلاق اجتماعی تاثیرگذار بوده است، یعنی به محض اینکه کسی حرفی بزند که دیگری نپسندد به او فحاشی شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: ما می‌توانیم باهم نظر مخالف داشته باشیم و مرز فکری داشته باشیم اما معنایش عدم گفت‌وگو و فحاشی نیست. جامعه باید حرف‌های مختلف را بشنود و تصمیم بگیرد. مرحوم عسگراولادی نقلی از امام راحل داشت که راه را راه اکثریت قرار دهید و اقلیت را هم قانع کنید! هنر سیاست‌ورزی این است.

وی در حاشیه مراسم در جمع خبرنگاران در واکنش به اظهارات اخیر رییس جمهوری آمریکا مبنی بر تلاش برای آزادی ایران، تاکید کرد: اظهارات ایشان نشان می‌دهد که ملت ایران را نمی‌شناسد. در کل آمریکایی‌ها درباره شناخت ملت ایران کاستی بسیار دارند. البته این مختص ایران نیست و در موضوع حمله به عراق هم نشان دادند که عقل درستی در کارها ندارند.

لاریجانی درباره رادیکال‌شدن فضای اعتراضات در کشور تاکید کرد: رادیکال کردن این مسائل باعث آشفتگی در جامعه می‌شود و این به ضرر کلیت جامعه است. در فضای آشفته هر طرفی حتی اگر حرف حساب هم داشته باشد شنیده نمی‌شود؛ همه باید توجه کنند که راه درست زیستن اجتماعی این است که هرکس حرفی دارد با آراستگی بیان کند./تسنیم

ارتباط پنهانی با زن شوهردار به قیمت جان مرد جوان ختم شد

کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی در طبقه اول ساختمان نیمه‌کاره با جسد مرد جوانی مواجه شدند که از ناحیه گردن و سینه هدف ضربات چاقو قرار گرفته و به طرز هولناکی به قتل رسیده بود. بررسی‌های اولیه حکایت از آن داشت، مقتول در یک درگیری هولناک توسط مرد جوانی با ضربات چاقو به قتل رسیده و عامل این جنایت از مهلکه گریخته است.

مرد جوان به دلیل رابطه پنهانی با همسر قاتل با ضربات چاقو در نازی‌آباد تهران کشته شد.

به گزارش تسنیم، ساعت ۱۷ یکشنبه پانزدهم آبان ماه جاری درگیری مرگبار ۲ مرد جوان افغانستانی در ساختمانی نیمه‌کاره در محله نازی‌آباد به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش داده شد. با اعلام این خبر، ماموران کلانتری ۱۳۰ نازی‌آباد و تیمی زبده از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی راهی محل حادثه شدند و تحقیقات ابتدایی را آغاز کردند.

کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی در طبقه اول ساختمان نیمه‌کاره با جسد مرد جوانی مواجه شدند که از ناحیه گردن و سینه هدف ضربات چاقو قرار گرفته و به طرز هولناکی به قتل رسیده بود. بررسی‌های اولیه حکایت از آن داشت، مقتول در یک درگیری هولناک توسط مرد جوانی با ضربات چاقو به قتل رسیده و عامل این جنایت پس از ارتکاب جرم از مهلکه گریخته است.

تحقیقات بیشتر کارآگاهان دایره ویژه قتل پلیس آگاهی پایتخت مشخص کرد، مقتول با همسر قاتل در کشور خود به صورت پنهانی ارتباط داشته که این موضوع درگیری مرگباری را بین آن‌ها منجر و به قتل مرد جوان ختم شده است.

کارآگاهان اداره قیمت سهام را هدف قرار دهید دهم پلیس آگاهی پس از دریافت این اطلاعات مهم، دوربین‌های مداربسته اطراف ساختمان نیمه‌کاره را برای شناسایی قاتل و تشخیص تردد وی هدف بازبینی قرار دادند.

با دستور بازپرس جنایی، جسد برای بررسی‌های بیشتر به پزشکی قانونی منتقل شد و تحقیقات کارآگاهان اداره هم پلیس آگاهی جهت دستگیری مرد جنایتکار آغاز ادامه دارد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.