روند بسط نقدینگی در بازار باز


1399/12/16

عبور بسط هفتگی بازار باز از 80 هزار میلیارد تومان

به گزارش اقتصادنیوز ، عملیات بازار باز دوباره در هفته سوم بهمن روند افزایشی پیدا کرده و به دومین رکورد بسط هفتگی خود در نیمه بهمن ماه رسید.

بررسی آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی در خصوص عملیات بازار در هفته منتهی به 18 بهمن ماه علاوه بر افزایش بسط نقدینگی در این بازار نشان از کاهش نرخ سود در این روند بسط نقدینگی در بازار باز بازار نیز بوده است.

رکورزدنی بسط نقدینگی در بازار باز

بانک مرکزی هر هفته برای بهبود وضعیت بانک ها و مدیریت نرخ بهره در بازار باز اقدام به جذب و بسط نقدینگی در این بازار بوده است. در این بازار بانک مرکزی با خرید اوراق از بانک ها در این نهاد های مالی اقدام به بسط پول کرده و بانک ها نیز تعهد می دهند که در تاریخ سررسید مشخص و بانرخ سود معلوم این اوراق را دوباره از بانک مرکزی خریداری کنند.

در همین رابطه در هفته سوم بهمن ماه در بانک مرکزی 81 هزار و 70 میلیارد تومان اوراق از بانک ها خریداری کرده که صد درصد کل نیاز بانک ها در این بازار در هفته اخیر بوده است.

بانک مرکزی با ثبت این رقم از بسط پول در این بازار به دومین رکورد خود در تاریخ برگزاری بازار باز دست پیدا کرد.

از سوی دیگر باتوجه روند بسط نقدینگی در بازار باز به عملیات هفته گذشته نیز 77 هزار و 290 میلیارد تومان ار بانک ها جمع آوری کرده که خالص عملیات در این بازار را به 3 هزار و 780 میلیارد تومان رسانده که بیشترین میزان این رقم در یک ماه و نیم اخیر بوده است.

بازار باز

کف نرخ سود در چهار ماه اخیر

اتفاق مهم دیگر در این بازار علاوه بر رشد بسط پول کاهش نرخ سود بسط نقدینگی در این بازار بوده است.

به طور کلی یکی از اهداف کلی بانک مرکزی در ماه های اخیر، طبق دستور دولت، کنترل نرخ سود بین بانکی در سقف 20 درصد بوده است. در همین رابطه در این هفته بسط نقدینگی انجام شده با نرخ سودی معادل با 19 درصد انجام گرفته که کمترین نرخ سود بسط نقدینگی در بازار باز در 4 ماه اخیر بوده است.

این عمل به همراه بسط زیاد نقدینگی می تواند عاملی باشد تا نرخ سود بین بانکی را کاهش دهد.

رکورد بسط نقدینگی در بازارشبانه

طبق آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی در سومین هفته ماه میانی زمستان تقریبا 7 هزار و 890 میلیارد تومان نقدینگی از سوی بانک مرکزی در بانک ها در بازار شبانه بسط داده شده است.

به طور کلی در بازار شبانه بانک های دارای کسری از نهادهای مالی که دارای مازاد منابع هستند اقدام به استقراض پول می کنند. بانک مرکزی دامنه نرخ سود در این بازار را تعیین میکند که محدوده آن از 14 تا 22 درصد است.

در همین رابطه در این بازار اعتبارات قاعده مند یا استقراض بانک ها از بانک مرکزی نرخ سود 22 درصدی دارد که روند بسط نقدینگی در بازار باز در این هفته در بالاترین سطح خود در سه ماه اخیر قرار گرفته است.

رکورد شکنی بانک مرکزی در جمع کردن پول

رکورد شکنی بانک مرکزی در جمع کردن پول

1399/12/16

خالص عملیات بانک مرکزی در بازار باز روز سیزدهم اسفند ماه، قبض 2 هزار و 126 میلیارد و 590 میلیون تومان نقدینگی از بانکها بوده است. این رقم بالاترین حد قبض ثبت شده در کل زمستان بوده است. در واقع در هفته گذشته اصل بر جمع کردن پول از سوی بانک مرکزی بوده است.

بانک مرکزی در سیزدهم اسفند ماه در قالب بازار باز 6 هزار و 250 میلیارد تومان از بانکها قبض کرده است. کسر این مبلغ از کل بسط پول در این دوره نشان می دهد که در عملیات 13 اسفند، رکورد خالص قبض پول در کل زمستان به ثبت رسیده است. حجم اعتبارات قاعده مند در این دوره نیز سبب شد تا نرخ موزون مداخله بانک مرکزی در بانکها دومین رکورد را در این مقطع رقم بزند.

عملیات بازار باز چیست؟

بازار باز به بازاری می گویند که در آن بین بانک مرکزی و بانکها معاملات اوراق بدهی دولتی صورت می گیرد. خرید اوراق بدهی (افزایش عرضه) از بانک ها سبب می شود قیمت اوراق بالا رفته و در نهایت نرخ سود بین بانکی تنزل پیدا کند. از طرف دیگر فروش اوراق بدهی دولتی نیز توسط بانک مرکزی (کاهش عرضه) سبب کاهش قیمت اوراق و نهایتا افزایش نرخ سود بین بانکی می شود.

معاملات بازار باز بین بانکها و بانک مرکزی به نرخ سود بین بانکی و نرخ سود هدف بستگی مستقیم دارد. بانک مرکزی برای قرار گرفتن نرخ سود بین بانکی یک بازه را به صورت هدف قرار می دهد. این نرخ هدف نرخ مطلوب برای فعالیت بانکها عنوان می شود که عوامل تعیین کننده آن نرخ کف سود و نرخ سقف سود خواهد بود. اکنون نرخ کف سود بین بانکی 14 درصد و نرخ سقف سود 22 درصد توسط بانک مرکزی هدف گذاری شده است.

زمانی که نرخ سود بین بانکی بالاتر از نرخ هدف قرار بگیرد در آن صورت برای پایین آمدن آن بانک مرکزی اقدام به خرید اوراق بدهی دولتی از بانکها می کند در غیر اینصورت هیچ معامله ای بین بانکها و بانک مرکزی صورت نمی گیرد.

عملیات بازار باز در 13 اسفند

با توجه به پایان سررسید عملیات برگزار شده در دو هفته قبل، در روز سیزدهم اسفند ماه 6 هزار و 250 میلیارد تومان اوراق از بانکها قبض شده که رکورد دومین قبض نقدینگی را در کل زمستان داشته است. فروش اوراق در بازار ثانویه نیز توسط بانک مرکزی این رقم را 6 میلیارد و 590 میلیون تومان بالاتر برده و در نهایت به 6 هزارو 256 میلیارد و 590 میلیون تومان رساند.

از سوی دیگر این نهاد با هدف تثبیت نقدینگی در ششمین دوره متوالی در برگزاری این بازار، 4 هزارو 130 میلیارد تومان نقدینگی به بانکها تزریق کرده است.

کسر قبض پول از کل تزریق صورت گرفته توسط بانک مرکزی خالص بسط عملیات بازار باز را معین خواهد کرد. بنابراین خالص فعالیت بانک مرکزی در روز سیزدهم اسفند قبض 2 هزار و 126 میلیارد و 590 میلیون تومان نقدینگی از بانکها بوده است.

مرور آمار خالص عملکرد بانک مرکزی در بازار باز نشان می دهد در کل زمستان قبض این رقم بی سابقه بوده و رکورد بیشترین قبض در خالص عملکرد بانک مرکزی در زمستان امسال به ثبت رسیده است.

اعتبارات قاعده مند

درصورتی که بانکها نیاز جدی تری به قرض پول داشته باشند آن را از طریق بازار شبانه مرتفع می سازند. دراین بازار بانکها از یکدیگر با نرخ سود بین بانکی استقراض کرده و مبلغ اخذ شده را در فاصله زمانی کوتاه تری عودت می دهند. در روند بسط نقدینگی در بازار باز صورتی که قرض دهنده بانک مرکزی باشد آن را اعتبارات قاعده مند نامیده و در نتیجه نرخ سود آن در سقف 22 درصد خواهد بود.

اکنون در هفته اخیر بانکها در 6 نوبت از طریق اعتبارات قاعده مند 16 هزار و 100 میلیارد تومان پول از بانک مرکزی استقراض کرده اند که نرخ سود آن 22 درصد بوده است.

در صورتی که تزریق نقدینگی بانک مرکزی در قالب اعتبارات قاعده مند را نیز به رقم خالص قبلی اضافه کنیم حاصل، خالص مداخله بانک مرکزی در دو بازار خواهد بود. این رقم در سیزدهم اسفند ماه، 13 هزار و 980 میلیارد تومان محاسبه می شود.

نرخ سود در 1 به علاوه 1 بازار

روند نرخ توافق بازخرید در عملیات بازار باز در کل زمستان نشان می دهد که این رقم در ابتدای این فصل 4 هفته در حدود 20 درصد قرار داشته اما در ادامه کاهش پیدا کرده و روند بسط نقدینگی در بازار باز در 7 هفته اخیر در حد 19.81 درصد تثبیت شد.

اگر بسط پول در بازار باز که با نرخ توافق باز خرید صورت میگیرد را در هر دوره با حجم تزریق اعتبارات قاعده مند در نرخ 22 درصد تلفیق کنیم می توان روند نرخ سود مداخله بانک مرکزی در بانکها را به صورت موزون ارزیابی کرد.

این نرخ اکنون در محدوده 21.5 درصد قرار دارد. روند ها نشان می دهد که این دوره دومین رکورد از جهت بالابودن نرخ سود در مقایسه با کل رقم های ثبت شده در زمستان را داشته است. نکته مهم دیگر آن است که این پنجمین دوره متوالی است که نرخ سود مداخله بانک مرکزی بالاتر از 21 درصد قرار میگیرد.

مکث بازارساز در بسط نقدینگی

بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود با توجه به کفایت نقدینگی، با سفارش فروش اوراق دولتی موافقت نکرده است. این رویداد چهارمین مرحله از اجرای عملیات بازار باز در سال جدید محسوب می‌شود و معاملات مربوط به این عملیات توسط کارگزاری بانک مرکزی در روز دوشنبه ۶ اردیبهشت ماه انجام شد. پیش‌تر نیز این نهاد پولی و مالی با تزریق ۲۵/ ۶، ۵/ ۴ و ۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی در تاریخ‌های ۱۶، ۲۳ و ۳۰ فروردین ماه در قالب توافق بازخرید با سررسید ۱۴روزه با حداقل نرخ ۸/ ۱۹ درصد به بانک‌های متقاضی موافقت کرده بود. این موضوع نشان می‌دهد موضع سیاست‌گذار پولی در این هفته ثبات نقدینگی در بازار بوده است.

جزئیات مرحله چهارم عملیات بازار باز در سال جدید

طبق گزارش روابط عمومی بانک مرکزی پیرو اطلاعیه روز ‌سه‌شنبه 31 فروردین‌ماه ۱۴۰۰ مبنی بر برگزاری حراج خرید مدت‌دار اوراق بدهی دولتی در عملیات بازار باز، شش بانک در مهلت تعیین‌شده سفارش فروش اوراق بدهی دولتی در قالب توافق بازخرید‌(ریپو) را در مجموع به ارزش 86/ 12 هزار میلیارد تومان از طریق سامانه بازار بین‌بانکی به بانک مرکزی ارسال کردند. با توجه به پیش‌بینی‌های بانک مرکزی از میزان نقدینگی موجود در بازار بین بانکی، موضع پولی بانک مرکزی در این هفته ثبات نقدینگی بود، از این‌رو بانک مرکزی با توجه به کفایت منابع در بازار بین بانکی ریالی، با سفارش فروش اوراق بدهی دولتی موافقت نکرد. معاملات مربوط به سررسید توافق بازخرید دو هفته قبل به ارزش 53/ 4 هزار میلیارد تومان توسط کارگزاری بانک مرکزی در روز دوشنبه 6 اردیبهشت‌ماه انجام شد. به علاوه، در هفته منتهی به 6 اردیبهشت، دو بانک در دو نوبت از اعتبارگیری قاعده‌مند در مجموع به ارزش 48/ 2 هزار میلیارد تومان استفاده کردند. همچنین در این دوره، مبلغ 01/ 14 هزار میلیارد تومان از ریپوی انجام شده در قالب اعتبارگیری قاعده‌مند سررسید شد. بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در روزهای شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگیری قاعده‌مند‌(دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی) مشروط به در اختیار داشتن اوراق بدهی دولتی و در قالب توافق بازخرید با نرخ سود سقف دالان‌(22 درصد) استفاده کنند. همچنین در هفته منتهی به 6 اردیبهشت 75/ 45 میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی متعلق به بانک مرکزی توسط کارگزاری این بانک در بازار ثانویه فروخته شد.

تصویر عملیات بازار باز در سال جاری

از ابتدای سال تا به حال عملیات بازار باز در سه مرحله در ماه گذشته انجام شده است. نخستین مرحله از اجرای عملیات بازار باز در سال جاری توسط بانک مرکزی در 16 فروردین ماه انجام شد. با توجه به پیش‌بینی‌های بانک مرکزی از میزان نقدینگی موجود در بازار بین بانکی، این بانک با تزریق ۲5/ ‌۶ هزار میلیارد تومان نقدینگی در قالب توافق بازخرید با سررسید 14روزه با حداقل نرخ 8/ 19 درصد به بانک‌های متقاضی موافقت کرد. دومین مرحله از اجرای عملیات مذکور در 23 فروردین ماه سال جاری صورت گرفت. در این مرحله بانک مرکزی با تزریق 5/ 4 هزار میلیارد تومان نقدینگی در قالب توافق بازخرید با سررسید 14روزه با حداقل نرخ 8/ 19 درصد به بانک‌های متقاضی موافقت کرد. در نهایت سومین مرحله از اجرای این عملیات در سال جاری در 30 فروردین ماه صورت گرفت که در آن این نهاد پولی و مالی با تزریق 5 هزار میلیارد تومان نقدینگی در قالب توافق بازخرید با سررسید 14روزه با حداقل نرخ 8/ 19 درصد به بانک‌های متقاضی موافقت کرد. در مجموع می‌توان بیان کرد که در نخستین ماه سال جاری در مجموع 75/ 15 هزار میلیارد تومان نقدینگی با نرخ زیر 20 درصد از طریق عملیات بازار باز تزریق شده است. بانک مرکزی به‌منظور مدیریت نقدینگی موجود در بازار بین بانکی، عملیات بازار باز را به‌صورت هفتگی اجرا می‌کند. موضع این بانک‌(خرید یا فروش قطعی یا اعتباری اوراق بدهی دولتی) براساس پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین ‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین‌بانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بین‌بانکی اعلام می‌شود. متعاقب اطلاعیه مزبور، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بین‌بانکی، نسبت به ارسال‌ سفارش‌ها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی اقدام کنند.

لزوم استفاده از عملیات بازار باز

بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد در ایران مقدار نقدینگی یکی از عوامل اثر‌گذار بر قیمت کالاها و خدمات است. از طرف دیگر اقتصاد برای تحرک به نقدینگی نیاز دارد. بانک‌های مرکزی از طریق برخی ابزارهای مدرن تلاش دارند این دو هدف ظاهرا ناسازگار را سازگار کنند. یکی از این ابزار اجرای عملیات بازار باز است که با هدف مدیریت مقداری نقدینگی و نرخ سود انجام می‌شود. از طریق تعقیب این بازار می‌توان تشخیص داد که سیاست بانک مرکزی تزریق ریال بیشتر به اقتصاد است یا این بانک سعی دارد حجم نقدینگی در اقتصاد را کنترل کند. نحوه آرایش بانک مرکزی در بازار باز براساس روند بازار بین بانکی انجام می‌شود در بازار بین بانکی بانک‌ها به یکدیگر به صورت کوتاه‌مدت وام اعطا می‌کنند؛ بانک مرکزی در این بازار نقش وام دهنده نهایی را دارد و با نرخ ثابت 22 درصد به بانک‌های دارای کسری وام می‌دهد. اگر در بازار بین بانکی کسری منابع زیاد باشد و مراجعه به بانک مرکزی برای دریافت وام بالا برود، بانک مرکزی در بازار باز آرایش انبساطی می‌گیرد. تفاوت عملیات در بازار باز با بازار بین بانکی در دو نکته است. نرخ سود بازار باز از نرخ سود در نظر گرفته شده از سوی بانک مرکزی کمتر است. دیگر اینکه دوره بازپرداخت وام در بازار بیشتر از بازار بین بانکی است. در واقع بانک مرکزی با خروج بانک‌های دارای کسری یا مازاد از بازار بین بانکی نرخ سود در این بازار را به صورت اتومات مدیریت می‌کند. به عبارت دیگر، بانک مرکزی به وسیله عملیات بازار باز، بانک‌ها را به سمت اهداف خود هدایت می‌کند. بانک‌مرکزی با دو ابزار که در اختیار دارد نرخ سود را کنترل می‌کند؛ نخست، خرید و فروش اوراق دولتی به‌صورت قطعی و دوم خرید و فروش این اوراق به‌صورت توافق بازخرید (ریپو) است. در روش نخست اگر بازار با کمبود منابع مواجه شود، بانک‌مرکزی اوراق بهادار دولتی یا اوراق بدهی بانک‌ها را از بانک‌ها می‌خرد و پول در اختیار آنها قرار می‌دهد و به این شکل با تزریق منابع، نرخ را در حالت افزایش مدیریت می‌کند و نرخ را کاهش می‌دهد یا تثبیت می‌کند و می‌تواند همین روند را به‌طور معکوس طی ‌کند. در روش دوم بانک‌مرکزی در صورتی که بازار بین بانکی با مازاد منابع روبه‌رو باشد، اوراق را به بانک‌ها می‌فروشد و در سررسید برعکس اوراق را از آنها خریداری می‌کند. روش بعدی بانک‌مرکزی، تسهیلات قاعده‌مند است. بانک‌مرکزی به‌منظور کنترل دامنه نرخ سود، اجازه نمی‌دهد نرخ از حدی بالاتر یا پایین‌تر برود و کف و سقفی برای آن وضع می‌کند. وضع نرخ کف به این معنا است که اگر بانکی منابعی پایین‌تر از نرخ سود بازار خواست، نزد بانک‌مرکزی سپرده‌گذاری کند و بانک‌مرکزی با نرخ سود کف، منابع را به آن می‌دهد. نرخ سقف نیز به این معنا است که اگر بانک‌ها نتوانستند از یکدیگر قرض بگیرند، با گذاشتن وثیقه نزد بانک‌مرکزی، می‌توانند با نرخ سقف تسهیلات بگیرند. این نرخ سود در واقع در یک دالان حرکت می‌کند که نرخ کف ۱۴درصد و نرخ سقف آن ۲۲درصد است. توافق بازخرید از رسوب اوراق در ترازنامه بانک‌مرکزی نیز جلوگیری می‌کند؛ چراکه عملا دو اختیار وجود دارد، یک اختیار خرید از سمت خریدار و یک اختیار فروش از سمت فروشنده که در سررسید این اختیارها معکوس می‌شود. این توافق‌‌ها جنبه مدیریت بازار نقدینگی را دارد و از جنس تزریق منابع به‌طور کوتاه‌مدت است. هدف این رویکرد، مدیریت نرخ سود است و مقدار و حجم پول، متغیری در دست بانک‌مرکزی است تا به وسیله آن نرخ سود را کنترل کند. عملیات بازار باز در بازار بین بانکی معمولا در روزهای چهارشنبه انجام می‌شود. از جمله شروط موفقیت عملیات بازار باز این است که در مرحله بعدی به سمت آزادسازی یا انعطاف بیشتر در نرخ سود سپرده‌ها حرکت کنیم. در طرح بانکداری مرکزی، تغییر ساختار بانک مرکزی دیده شده که به سیاست‌گذاری‌های جدید پولی کمک قابل توجهی می‌کند.

آرتین بنیان

به گزارش اقتصادنیوز ، روند عملیات بازار باز روند بسط نقدینگی در بازار باز در هفته سوم مرداد ماه مسیری صعودی را طی کرده و رفتار انبساطی بانک مرکزی در این بازار باز ادامه داده است. در این معاملات بانک مرکزی سعی می کند تا با بسط و جذب نقدینگی در روند بسط نقدینگی در بازار باز بازار به تنظیم نرخ سود بین بانکی و بهبود نقدینگی بانک ها بپردازد.

تاریخ سررسید در این بازار به صورت میان مدت بوده و بانک ها می توانند در سررسید های معلوم از بانک مرکزی استقراض نقدینگی کنند. در همین رابطه آمار بانک مرکزی در خصوص وضعیت عملیات بازار بازنشان از جهش دوباره در تزریق نقدینگی بازار باز داشته است

دومین هفته متوالی در رشد تزریق پول

در هفته سوم مرداد ماه در بازار باز تقریبا ۷۰ هزار میلیارد تومان دیگر نقدینگی تزریق شده که در مقایسه با هفته قبل افزایشی ۵ همتی داشته است.این در حالی است که نرخ سود همچنان در کف ۲۰ درصد ثابت مانده است.

به طور کلی در هر هفته بانک‌های دارای کسری مبلغی اوراق را به بانک مرکزی عرضه کرده و این نهاد نیز متناسب با تشخیص خود با هر میزان از اوراق که بخواهد موافقت می کند. هر خرید اوراق دراین بازار از سوی بانک مرکزی به معنای بسط پول تلقی می شود. این خرید در بازار باز نرخ سودی دارد و تاریخ سررسیدی. به این معنا که بانک های فروشنده اوراق در هر هفته باید در تاریخ سررسید معلوم شده با احتساب نرخ سود از بانک مرکزی دوباره اوراق خود را خریداری کنند که درمعنای جذب نقدینگی بانک مرکزی قلمداد می شود. در همین رابطه در هفته جاری ۶۵ همت اوراق در ازای تزریق هفته قبل از بانک مرکزی جمع آوری شد.

در کنار این بازار به صورت شبانه بازاری برگزار می شود که بخاطر رفع نیاز فوری بانک ها در این بازار آن را به همین نام می خوانند. بازار شبانه. در هفته جاری روند تزریق پول در این بازار ثابت مانده و تغییری را ثبت نکرده است.

بازار باز

ثبات بسط پول در بازار باز

در بازار بین بانکی یا بازار شبانه بانک های دارای کسری نیاز های فوری خود را از بانک های دارای مازاد برطرف می کنند. تاریخ سررسید در این بده بستان کوتاه مدت بوده و هر روز برگزار می شود. از سویی اما نرخ سود دراین بازار در دامنه ای حرکت می روند بسط نقدینگی در بازار باز کند که آن را بانک مرکزی تعیین کرده است. هفته هاست این دامنه ثابت مانده و از ۱۴ تا ۲۲ درصد قرار دارد. این دو رقم دراختیار بانک مرکزی است و بسط پول این نهاد در این معاملات با نرخ سقف یعنی ۲۲ درصد صورت می گیرد.

بررسی معاملات این هفته در بازار باز نشان می دهد در این هفته اعتبارات قاعده مند که همان معنای بسط پول بانک مرکزی در این بازار است تقریبا تفاوت قابل ملاحظه ای را با هفته قبل نداشته و درمرز ۱۵ همت ثابت مانده است.

ثبات عملکرد بانک مرکزی در بازار بین بانکی

بانک مرکزی رفتار خود در هفته قبل را تثبیت کرده و همچنان مرز بی نوسانی را در پایان تابستان به ثبت رسانده است. در همین رابطه در عملیات بین بانکی این نهاد در هفته منتهی به 29 شهریورماه تزریق پول در بانک ها بدون تغییر بوده و نرخ سود نیز در مسیر ثابتی قدم برداشته است.

تصویر ثبات عملکرد بانک مرکزی در بازار بین بانکی

به گزارش پرسون، یکی از مهم ترین وظایف بانک مرکزی تعیین سیاست های کلان پولی و کنترل نقدینگی در اقتصاد و به تبع آن در نهادهای مالی است. در همین رابطه در سال های اخیر به صورت هفتگی بازار باز را راه اندازی کرده تا از طریق آن بتواند تزریق پول در نهادهای مالی را مدیریت کند. سوی دیگر این سیاست ها نیز تنظیم نرخ بهره بین بانکی است.

اکنون روند معاملات بازار باز در هفته های اخیر نشان می دهد سیاست بانک مرکزی در این هفته ها تغییری نداشته و ثابت مانده است. این موضوع هم در بازار باز و هم در بازار شبانه به چشم می خورد. در بانک مرکزی تزریق پول در مرز ثابتی انجام شده نرخ سود همچنان در 21 درصد بوده و تزریق بانک مرکزی در بازار شبانه تغییر کانال نداده است.

در همین رابطه روند معاملات بازار باز در هفته اخیر تغییر چندانی را با هفته قبل نداشته اما همچنان تزریق در سطح بالایی بوده است. در این بازار بانک مرکزی اوراق را از بانک ها خریداری کرده و با این عمل روند بسط نقدینگی در بازار باز در نهادهای مالی دارای کسری تزریق پول می کند.

در هفته های اخیر این تزریق در مرز 70 هزار میلیارد تومان ثابت مانده و تغییری نداشته است.

ثبات بسط پول در بازار باز

بانک مرکزی در هفته منتهی به 29 شهریور ماه در حدود 68 هزار و 170 میلیارد تومان تزریق نقدینگی انجام داده که تقریبا تغییر چندانی را با هفته قبل خود نداشته است. در حدود 320 میلیارد تومان کمتر.

این روند پول پاشی در حالی رخ داده که البته نرخ سود معاملات بازار باز همچنان در عدد 21 درصد ثابت مانده است.

هر بده بستان میان بانک مرکزی و بانک ها در این بازار با وثیقه اوراق همراه است. این اوراق تاریخ سررسید یک هفته ای دارد و در این تاریخ باید بانک ها با نرخ سود معلوم اوراق خریداری شده را دوباره به این نهاد عودت دهند.

تصمیم بانک مرکزی در خصوص تعیین نرخ روند بسط نقدینگی در بازار باز سود بازار باز در هفته های اخیر همچنان ثبات در این شاخص بوده است. روند ثابت عملکرد بانک مرکزی در بازار شبانه نیز به چشم می خورد و اعتبارات را تغییر چندانی نداده است.

بازار باز

اعتبارات قاعده مند در کانال 10 هزار میلیارد تومان

در بازار شبانه بانک مرکزی موازی با بازار باز به تزریق نقدینگی در نهادهای مالی نیازمند می پردازد. این معاملات در راستای رفع کسری کوتاه مدت بانک ها بوده و نرخ سود آن در دامنه 14 تا 22 درصد قرار دارد.

کوریدوری که بانک مرکزی آن را تعیین می کند و بانک ها در این دالان با همدیگر دادو ستد می کنند. در صورتی که نهادهای مالی دارای مازاد نتوانند با نرخ سود پایین تر نیاز خود را مرتفع سازند می توانند اعتبارات قاعده مند از بانک مرکزی با نرخ سود 22 درصدی دریافت کنند.

این اعتبارات در هفته اخیر برابر با 11 هزار و 890 میلیارد تومان بوده و تقریبا 14 درصد نسبت به هفته قبل خود کمتر شده است.

با این حال مانند مرحله قبل در سطحی بالاتر از 10 هزار میلیارد تومان بوده و کانال خود را تغییر نداده است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.